Bevoegdheid examinator, hoofdexaminator & adjunct hoofdexaminator

1. Structuur

 

De bevoegdheid " examinator " heeft als doen iedere club te voorzien van een aantal examinatoren. 
Zij worden aangesteld om de eventuele kandidaat-vliegers te evalueren en om, indien aan de desbetreffende voorwaarden voldaan werd, brevetten toe te kennen.

 

2. Voorwaarden

 

Om de functie van examinator te mogen uitoefenen dient de kandidaat aan volgende voorwaarden te voldoen :

 1. Beschikken over een geldig veiligheidsbrevet A
 2. Minstens 2 jaar lid zijn van een club. Dit aantonen kan gebeuren door een eenvoudige verklaring van het clubbestuur.
 3. Voorgedragen worden als examinator door het bestuur van de club. Elke club kan een examinator aanduiden en de persoon in kwestie voordragen aan VML. Per schijf van 15 leden kan een examinator aangeduid worden. 
 4. Aanvaard worden door de VML als examinator.
 5. Een kandidaat examinator zal hiervoor examen afnemen in het bijzijn van de hoofd-examinator of assistent hoofd-examinator, die dan al of niet de bevoegdheid van examinator zal toekennen.

3. Bevoegdheden en plichten

 

De bevoegdheden en plichten van een examinator zijn duidelijk afgelijnd :

 1. De examinator heeft de bevoegdheid om brevetten af te leveren. Hij dient zich te vergewissen van de nodige kennis en vaardigheid van zijn kandidaat en na afloop van het examen de beslissing nemen om het brevet al of niet toe te kennen.
 2. De examinator zal een verslag maken van het examen en de daarbij horende beslissing. Hij zal hiervan een kopij in zijn bezit houden, een kopij in het dossier van de leerling houden, dat al of niet elektronisch door de club wordt, en het origineel opsturen naar het secretariaat van de VML ( brevetten ).
 3. Een examinator heeft de plicht om, ingeval hij inbreuken op reglementen of veiligheidsnormen, of gevaarlijke situaties door het gebrekkig besturen van toestellen door onervaren piloten vaststelt, het clubbestuur hier onverwijld van op de hoogte brengen, zodat de nodige actie kan ondernomen worden. In extreme gevallen kan de examinator onmiddellijk de piloot verbieden verder te vliegen. (Bv. wanneer een piloot zich in een kennelijk dronken toestand bevindt ... ).

4. Bevoegdheden en plichten van de Hoofdexaminator en Adjunct Hoofdexaminator

 

 1. De hoofdexaminator en adjunct hoofdexaminator wordt door de VML aangesteld en handelt in zijn functie als afgevaardigde van de VML.
 2.  Een hoofdexaminator of zijn adjunct zijn automatisch ook examinator en zal , indien hij deze functie handelt, zich houden aan bovenstaande regels.
 3. De hoofdexaminator en zijn adjunct zullen regelmatig het naleven van de reglementering en de veiligheidsnormen controleren. Verder zullen zij ook nagaan of instructeurs en examinatoren hun taken naar behoren uitvoeren.
 4. De controle van de examinatoren gebeurt door deze gade te slaan tijden het afnemen van proeven.
 5. Indien de hoofdexaminator of zijn adjunct onregelmatigheden vaststelt, zal hij de betrokken instructeur hierover aanspreken en, indien hij het nodig acht, een verwittiging geven.
   In extreme gevallen mag de hoofdexaminator of zijn adjunct de bevoegdheid van de instructeur intrekken.
 6. De controle van de examinatoren gebeurd door het algemene vlieggedrag van alle clubleden gade te slaan. Indien onregelmatigheden vastgesteld worden zal de hoofdexaminator of zijn adjunct nagaan of de betrokkene al of niet over een brevet beschikt, en zo ja, door welke examinator het brevet werd toegekend. Ingeval de onregelmatigheden steeds weer naar de dezelfde examinator wijzen, zal de hoofdexaminator of zijn adjunct de betrokken examinator confronteren met het vastgestelde en nagaan of die examinator niet al te makkelijk brevetten toekent. In extreme gevallen mag de hoofdexaminator of zijn assistent de bevoegdheid van de examinator intrekken en de betrokken piloten een nieuwe evaluatievlucht opleggen, ten einde hun brevet te mogen houden.
 7. Telkens de hoofdexaminator of zijn adjunct een onregelmatigheid vaststelt, is hij/zij verplicht een verslag op te maken en dit onverwijld naar het secretariaat van de VML op te sturen. Hij houdt hiervan één kopij in zijn persoonlijk dossier en stuurt hierbij ook één kopij naar het clubbestuur, die deze in het dossier van de betrokkenen bijhoudt.