EU vordering drones

Tijdens de zomer hebben samen gezeten met Natale Di Rubbo . Natale is de Drone-projectmanager bij EASA, die sinds 2016 leiding geeft aan de werkgroep die de nieuwe EU-verordening over drones heeft ontwikkeld. Het team en Natale ontwikkelen momenteel procedures die de implementatie van de verordening zullen ondersteunen.

We hebben vragen kunnen stellen die opkomen in de aeromodeller-gemeenschap om opheldering te krijgen over de recente EU-droneverordening. Moeten wij bang worden dat drones een bedreiging kunnen vormen voor onze hobby?

1 Geldt de nieuwe EU-verordening over drones1 ook voor modelvliegtuigen?

Ja, de EU-verordening is ook van toepassing op modelvliegtuigen. Modelvliegtuigen zijn echter niet het belangrijkste "doelwit" van de nieuwe regels. EASA is zich ervan bewust dat modelbouw een hobby is die al bijna een eeuw door veel piloten in heel Europa wordt beoefend, met een uitstekende staat van dienst op het gebied van veiligheid. EASA is zich er ook van bewust dat het een hobby is die altijd belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van luchtvaarttechnologie en jonge mensen aantrekt voor luchtvaartgerelateerde beroepen.

2 Waarom worden modelvliegtuigen en drones als hetzelfde beschouwd?
Zowel modelvliegtuigen als drones zijn onbemande vliegtuigen en daarom is het logisch dat beide in aanmerking moeten komen voor dezelfde regelgevingMet de opname van modelvliegtuigen in de EU Drone Verordening was het niet de bedoeling van de wetgever om nieuwe beperkingen in te voeren, maar om het
EASA- leden2 hun huidige eisen voor modelvliegtuigen te blijven toepassen. Het moedigt Staten expliciet aan om dit te doen en biedt verschillende mogelijkheden om dit te doen, met één belangrijke uitzondering: de noodzaak voor eigenaars van modelvliegtuigen om zichzelf te registreren als UAS-exploitant en hun registratienummer zichtbaar te maken op (of gemakkelijk toegankelijk aan boord) het vliegtuig terwijl het zich bevindt aan de grond.

3 Wat onderscheidt een modelvliegtuig van een drone?
Ze hebben allebei een vliegend deel en een afstandsbediening. Bovendien kunnen beide worden gebruikt voor recreatieve doeleinden. In werkelijkheid ligt het verschil tussen hen meer in de manier waarop het vliegtuig wordt bediend:
◦ Piloten van modelvliegtuigen zijn over het algemeen meer geïnteresseerd in het plezier van de vlucht en in het rechtstreeks besturen van de roeren van het vliegtuig.
◦ Piloten van drones daarentegen zijn over het algemeen meer geïnteresseerd in het controleren van de video die wordt gefilmd met de ingebouwde camera in de drone en gebruiken liever automatische functies om de drone te stabiliseren.

Wat is het resultaat? Piloten van modelvliegtuigen zijn gepassioneerde vliegers en normaal gesproken vrij goed geïnformeerd over de veiligheidsregels, vooral wanneer ze opereren in het kader van een modelvliegtuigclub of vereniging.
4 In sommige gespecialiseerde fora zien we enkele discussies over de datum van toepassing van de EU-verordening over drones. Kunt u bevestigen dat deze sinds 31 december 2020 van kracht zijn? Kent u EASA-lidstaten die om uitstel van de toepassing van de verordening hebben verzocht?

Juist! Op 31 december 2020 werd de EU-drone verordening van toepassing in alle EU- lidstaten, plus twee van de EFTA3-staten: Noorwegen en Liechtenstein. De verwachting is dat het binnenkort ook in Zwitserland en IJsland van toepassing zal zijn. De regeling bevat overgangsbepalingen zodat bepaalde elementen later van toepassing worden en de volledige regeling per 1 januari 2023 van toepassing wordt. Er zijn geen plannen om dit uit te stellen.
Het is belangrijk op te merken dat de EU Drone Verordening tot 1 januari 2023 niet van toepassing is op operaties die worden uitgevoerd in het kader van modelvliegtuigclubs en –verenigingen. Na deze datum kunnen clubs of verenigingen een autorisatie van hun staat krijgen (volgens artikel 16 van de EU- drone verordening) waardoor ze kunnen opereren met andere beperkingen en voorwaarden, zoals bepaald in die autorisatie. Daarom moeten modelvliegtuigclubs en verenigingen dit met hun nationale luchtvaartautoriteiten bespreken.
Andere elementen van de verordening, zoals de definitie van geografische zones, enz. zijn al van toepassing sinds 31 december 2020.
5De basisverordening (EU) 2018/1139 van EASA (zoals de naam al aangeeft) is de verordening op het hoogste niveau die de belangrijkste reikwijdte van de EASA-functies en de door de Europese Commissie verstrekte limieten in termen van delegatie definieert. Op basis hiervan stelt de EU-droneverordening in de overwegingen: "(27) Aangezien modelvliegtuigen worden beschouwd als UAS en gezien het goede veiligheidsniveau dat wordt aangetoond door modelvliegtuigactiviteiten in clubs en verenigingen, moet er een naadloze overgang zijn van de verschillende nationale systemen aan het nieuwe regelgevingskader van de Unie, zodat clubs en verenigingen voor modelvliegtuigen kunnen blijven functioneren zoals ze reeds deden, en rekening houdend met de bestaande beste praktijken in de lidstaten. Is met deze indicatie rekening gehouden? Zo ja, hoe?

Ja! Bij het opstellen van de wetgeving hebben we rekening gehouden met de vele opmerkingen van Europese modelbouwers. Dit is de belangrijkste reden waarom de wetgever ’geen nieuwe beperkingen heeft ingevoerd voor Europese modelbouwers. De toezichthouder bood in plaats daarvan drie opties aan piloten van modelvliegtuigen:
a Opereren in het kader van een modelvliegtuigclub of -vereniging (volgens artikel 16)
Modelvliegtuigclubs en verenigingen bieden een omgeving waarin de nadruk wordt gelegd op een sterke veiligheidscultuur en bieden in veel gevallen uitgebreide begeleiding, veiligheidsinformatie en cursussen aan hun leden en de bredere modelvlieggemeenschap. Hierdoor ontstaat een veiligheidscultuur die alle piloten die in het kader van de modelvliegtuigclub of vereniging opereren, willen volgen.
Modelvliegtuigclubs en verenigingen kunnen van hun nationale luchtvaartautoriteit een exploitatievergunning krijgen die de voorwaarden stelt voor de exploitatie van modelvliegtuigen. Dit kan gebaseerd zijn op relevante nationale regels of de vastgestelde procedures die zijn vastgesteld door de club of bond. De limieten die door de vergunning worden bepaald, kunnen verschillen van die voor de categorie 'open' (bijvoorbeeld vliegen met drones / modelvliegtuigen zwaarder dan 25 kg, op een hoogte van meer dan 120 m, enz.). EASA beschouwt dit als de beste manier om modelvliegtuigen te besturen.
b Opereren in een geografisch UAS-gebied waar drone- en modelvliegtuigactiviteiten zijn vrijgesteld van enkele van de "open" categorievereisten (overeenkomstig artikel 15)

Staten kunnen geografische zones aanwijzen waar de operaties met drones en modelvliegtuigen zijn vrijgesteld van enkele van de vereisten van de categorie ‘open’ (bijv. vliegen met drones/modelvliegtuigen zwaarder dan 25 kg, op een hoogte van meer dan 120 m. enz.). Elke piloot die in deze zones actief is, kan genieten van deze vrijstellingen.
C Opereren in subcategorie A3 van de categorie "open"
Alle modelvliegtuigen mogen worden geëxploiteerd in subcategorie A3, met inachtneming van de in de verordening gedefinieerde operationele beperking. Nieuwe "ready-to-fly"-modelvliegtuigen (verkocht als een compleet systeem) die na 1 januari 2023 zijn gekocht, moeten een C4-klasse-identificatielabel hebben als ze binnen de categorie "open" moeten worden gebruikt. Dit label zorgt ervoor dat het vliegtuig wordt geleverd met de juiste instructies van de fabrikant. De eis voor C4- etikettering is niet van toepassing op particulier gebouwde (of geassembleerde) modelvliegtuigen

6 U zei dat de lidstaten bevoegd zijn om voor aeromodelling aangewezen gebieden aan te wijzen waar drone- en modelvliegtuigactiviteiten zijn vrijgesteld van enkele van de "open" categorievereisten. Wat zijn de voor/nadelen van deze 'optie'?

Dit is een zeer flexibel instrument dat ter beschikking staat van de Staten. Afhankelijk van hun risico kunnen drone- en modelvliegtuigoperaties in sommige gebieden in het land worden vrijgesteld van enkele van de "open" categorievereisten. Dit kan ook gelden voor bergachtige gebieden waar hellingvluchten met modelzweefvliegtuigen worden uitgevoerd. De verordening staat bijvoorbeeld toe dat vliegende vluchten met onbemande zweefvliegtuigen tot 10 kg de limiet van 120 m vanaf de grond overschrijden, zolang het vliegtuig onder de 120 m van de positie van de piloot op afstand blijft (zie onderstaande afbeelding).De staatsautoriteiten kunnen een zone creëren waar de beperkingen zelfs worden uitgebreid; zo kan de maximale hoogtelimiet of het maximale gewicht worden verhoogd.

Verschillende van deze zones zijn al gepubliceerd en het EASA is op de hoogte van initiatieven van burgers die met de staatsautoriteiten in gesprek zijn om in sommige gebieden vrijstellingen te verkrijgen.
De vrijstelling gedefinieerd onder deze eisen is van toepassing op alle piloten die in dergelijke gebieden opereren.

7 Met betrekking tot artikel 16 (machtigingen aan modelvliegtuigclubs en -verenigingen), is het in de 'geest' van de verordening om 'weinig en geconcentreerde' clubs/verenigingen te hebben of om clubs/verenigingen verspreid over het nationale grondgebied te vergemakkelijken om toegang te krijgen tot deze 'machtiging' ?

Het was zeker niet de bedoeling van de toezichthouder om de toegang tot een vergunning op enigerlei wijze te beperken of te concentreren, of om bepaalde clubs of verenigingen te bevoordelen ten opzichte van andere. De bedoeling is om een veiligheidscultuur te bevorderen die binnen clubs en verenigingen behouden en aangemoedigd wordt.

EASA is zich bewust van de zeer frequente internationale wedstrijden en het belang van toerisme met modelvliegtuigen, ook voor de lokale economie (hotels, restaurants, enz.) in sommige regio's. Om die reden is in de verordening de term "operaties in het kader van" gebruikt. Door te eisen dat de machtiging op grond van artikel 16 geldt voor vluchtuitvoeringen in het kader van ’, staat de wetgever de lidstaten toe deze machtiging te verlenen aan een bredere groep piloten dan alleen leden. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook gastpiloten, deelnemers en alle personen die op de door de Staat verstrekte machtiging staan vermeld. Doorslaggevend is dat de nationale wetgever er in voldoende mate van overtuigd is dat de piloten die onder deze machtiging opereren op de hoogte zijn van en zich houden aan de eisen van de machtiging. Hoe dit gebeurt, is aan de nationale autoriteiten (en vergunninghouders) om te beslissen..

8 In welke opzichten kunnen de vereisten voor een artikel 16-autorisatie verschillen van die voor de categorie ‘open’?

Vereiste is die met betrekking tot de registratie van de exploitant. Echter, met instemming van het bevoegd gezag kan ook dit door de club/vereniging namens haar leden worden uitgevoerd.Al het overige kan worden overeengekomen tussen de club/ vereniging en het bevoegd gezag waaronder lengtegrenzen, gewichtsgrenzen, leeftijdsgrenzen en competentie-eisen.

9 Vallen controlelijnvluchten (circular tethered) binnen het toepassingsgebied van de EU-droneverordening? Hoe zit het met control line en niet-control line vrijevluchtvliegtuigen?

Ja. Over het algemeen is de EU-verordening van toepassing op alle control line drones die zwaarder zijn dan 1 kg en die een voortstuwingssysteem hebben. Als het control line vrijevlucht vliegtuigen (zoals vliegers) zijn, is de EU-verordening alleen van toepassing als het gewicht meer dan 25 kg is. Het wijzigen van deze eis zou een wijziging van de basisverordening vereisen en dit kan niet via een uitvoeringsverordening.
Niet-control line vrijevlucht vliegtuigen met een gewicht van minder dan 250 g hoeven aan geen enkele eis te voldoen.

10 Volgens de EU-drone verordening mogen staten 'nationale voorschriften uitvaardigen voor het toestaan van modelvliegtuigoperaties'. Kan de nationale ’regelgeving in strijd zijn met de’ Europese ’regelgeving?

De regelgevende instantie heeft in de verordening de mogelijkheid opgenomen voor de staten om de exploitatievergunning af te geven aan modelvliegtuigclubs of – verenigingen op basis van nationale regels of op basis van door de club of vereniging vastgestelde procedures, waarin het doel van dergelijke procedures wordt omschreven. Verder kunnen staten geen nationale regelgeving ontwikkelen met betrekking tot de veiligheid van vluchten. In geval van veiligheids-, privacy- of milieurisico kunnen de lidstaten aanvullende eisen stellen.

11 Kunnen wij zondagse modelbouwers wijzigingen in de regelgeving melden/suggereren? Met wie moeten we contact opnemen?

Zeker wel! EASA heeft een mailbox opgezet (drones@easa.europa.eu), die regelmatig wordt gecontroleerd, om vragen en opmerkingen van alle betrokken belanghebbenden te ontvangen. Het zou echter effectiever zijn als voorstellen worden besproken op het niveau van de EU-verenigingen
(zoals de European Model Flying Union (EMFU)) zodat EASA een geconsolideerd standpunt krijgt. We moedigen modelvliegtuigvliegers aan om de EASA-website (https://www.easa.europa.eu/drones) in de gaten te houden en zich in te schrijven om nieuws te ontvangen, aangezien we voortdurend informatief materiaal publiceren. We horen graag - vooral van jou - wat we kunnen doen om bepaalde aspecten van de regels te verduidelijken, b.v. meer concrete artikelen, webinars, podcasts, verklarende folders, meer vertalingen, enz. Er zijn ook enkele EASA-medewerkers die enthousiast zijn over modelvliegtuigen. Ze zouden ook graag helpen.

Periodiek voeren we overleg met belanghebbenden, wat leidt tot wijzigingen in de acceptabele middelen van naleving (AMC) en begeleidingsmateriaal (GM). Deze ondersteunen modelbouwers bij het naleven van de regelgeving. Het is echter de moeite waard om erop te wijzen dat wijzigingen in de regelgeving een heel ander en langer proces vergen.….


:Voor meer vragen of een reactie op dit artikel, of zelfs als je wilt dat we meer in detail schrijven over alles wat je hier hebt gelezen, stuur ons dan een e-mail naar

drones@easa.europa.eu

1 You can find the EU Drone Regulation (EU) 2019/947 in all EU languages at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32019R0947.
2 EASA Member States are: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Norway, Iceland, Liechtenstein, and Switzerland.
3 ttps://www.efta.int/about-efta/european-free-trade-association

Deze website maakt gebruik van cookies De website van VML vzw gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten