Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement versie september 2011 

 

Vereniging voor Modelluchtvaartsport v.z.w.

 

 

Dit reglement van inwendige orde is een aanvulling op de statuten van de vereniging welke werden goedgekeurd door de Algemene vergadering en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad.

 

 

HOOFDSTUK I: BETREFFENDE DE LEDEN

1.De effectieve leden ten persoonlijke titel en de effectieve leden bestuurders.

2. De effectieve leden clubs.

3. De toegetreden leden.

4 .De toegetreden leden clubs.

5 .Verplichtingen van de effectieve en toegetreden leden clubs.

6. De verzekering.

7. Aansluitingsprocedure voor clubs.

8. De rechten van de aangesloten clubs.

9. De plichten van de aangesloten clubs.

 

HOOFDSTUK II: BETREFFENDE DE STRUCTUUR.

 

1. De Raad van Bestuur.

2. De erkende sporttakken.

3. De sportsecties.

4. De voorafgaande sportvergadering.

5. Sportklachten.

6. De sportcommissie.

7. Het statuut van de niet professionele sportbeoefenaar.

8.De minimum leeftijd voor het besturen van een telegeleid modelvliegtuig of modelhelikopter.

 

 

HOOFDSTUK III: BETREFFENDE DE FUNCTIES.

 

1. De voorzitter.

2. De ondervoorzitter.

3. De secretaris - generaal.

4. De penningmeester.

5. De algemene sportdirecteur V.M.L.

6. De technisch coördinator.

7. De sportdirecteur van de sportsectie.

8. De gespecialiseerde sportcommissaris.

9. De medewerkers van de Raad van Bestuur.

 

 

HOOFDSTUK IV: BETREFFENDE DE ADMINISTRATIEVE EN DEONTOLOGSICHE STRUCTUUR

 

1.De eerbiediging van het huishoudelijk reglement.

2.De deontologische code inzake de mensenhandel.

3.Gewettigdverblijfvoor personen zonder Belgische nationaliteit.

4.De medisch verantwoorde sportbeoefening.

5.De principes en de regels van de democratie.

6. Het Europees verdrag van de rechten van de mens.

7. Het internationaal verdrag betreffende de rechten van het kind. IV 8. Disciplinaire procedures betreffende dopingpraktijken.

 

 

HOOFDSTUK I: BETREFFENDE DE LEDEN

 

1. De effectieve leden ten persoonlijke titel en de effectieve leden bestuurders.

 

De effectieve leden ten persoonlijke titel nemen deel aan het bestuur van de V.M.L. en genieten van alle maatschappelijke rechten van de vzw.

De effectieve leden bestuurders houden zich bezig met het dagelijks bestuur van de V.M.L. en genieten van alle maatschappelijke rechten van de vzw.

 

2. De effectieve leden clubs.

 

Deze clubs hebben dezelfde rechten en plichten als de effectieve leden ten persoonlijke titel.

Zij zijn vertegenwoordigd in de V.M.L. a rato van 1 stem.

De effectieve leden- clubs moeten voldoen aan volgende voorwaarden :

 

 • een rechtspersoonlijkheid bezitten
 • -voldoen aan de aansluitingsprocedure van de V.M.L.

 

3. De toegetreden leden.

 

Deze leden zijn lid van de V.M.L. langs een aangesloten effectieve/toegetreden club. Zij genieten van de mogelijkheden die de V.M.L biedt via de club waarbij zij aangesloten zijn.

Deze leden genieten van de bedrijvigheid van de vereniging maar niet ten volle van de rechten van de effectieve leden.

 

4. De toegetreden leden clubs.

 

Deze clubs hebben een schriftelijke aanvraag tot lidmaatschap ingediend bij de Raad van Bestuur.

Tot aan de eerstkomende algemene vergadering waarop zij kunnen aanvaard worden als effectief lid club bezitten zij dezelfde rechten als de toegetreden leden.

 

5. Verplichtingen van de effectieve en toegetreden leden clubs.

 

De effectieve en toegetreden leden clubs zijn ertoe gehouden om al de bij hen aangesloten sportbeoefenaars bij de V.M.L. aan te sluiten.

Sportbeoefenaarshebben het recht lid te zijn van verschillende clubs, zij sluiten aan bij V.M.L. via één club naar hun keuze. Het lidgeld voor V.M.L zal door deze club worden betaald. Een club heeft niet het recht om lidgeld voor V.M.L. te vragen aan een toegetreden lid wanneer deze reeds een lidkaart V.M.L. verkregen heeft via een andere club.

 

Het is deze sportbeoefenaars niet toegelaten om van aangesloten club te veranderen tijdens het sportseizoen tenzij de desbetreffende sportbeoefenaar hiervoor schriftelijk een verzoek richt tot de Raad van Bestuur van de V.M.L. met opgave van de reden van de aanvraag. Deze moet door de Raad van Bestuur als gegrond worden aanvaard.

 

6. De verzekering.

 

Alle houders van een V.M.L. lidkaart genieten van een verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid",een ongevallenverzekering onderschreven door de V.C.L. voor V.M.L. op voorwaarde dat de activiteiten gebeuren in omstandigheden die in overeenstemming zijn met de bepalingen van de verzekeringspolis.

 

7. Aansluitingsprocedure voor clubs.

 

Om aan te sluiten en om de bij hen aangesloten sportbeoefenaars bij de V.M.L. te laten aansluiten dient de desbetreffende club bij de Raad van Bestuur schriftelijk een aanvraag in te dienen. Deze club is gehouden alle verdere door de Raad van Bestuur gevraagde informatie ter beschikking te stellen door gebruik te maken van de daarvoor beschikbaar gestelde documenten. Op basis van deze inlichtingen zal de Algemene vergadering beslissen over de toetreding.

 

8. De rechten van de aangesloten clubs.

 

De effectieve en toegetreden leden clubs hebben het recht om een vertegenwoordiging te sturen naar iedere Algemene vergadering van de V.M.L.en dit volgens de statuten of het huishoudelijk reglement.

 

Ze hebben het recht om nationale/internationale wedstrijden in te richten na goedkeuring door de daartoe bevoegde sportautoriteit.

Zij zullen een vertegenwoordiging afvaardigen naar de vergaderingen bijeengeroepen door de sportautoriteiten voor zover dat de sporttak in hun club wordt beoefend.

 

9. De plichten van de aangesloten clubs

 

De clubs zullen alle nodige stappen ondernemen tot het verkrijgen van een geschikt terrein en de daarbij behorende toelatingen.

Zij verplichten hun leden tot de strikte naleving van de vigerende wetgeving ter zake.

Zij zullen hun leden aanmoedigen tot deelname aan de door de V.M.L. erkende wedstrijden.

 

De clubs staan in voor het ter beschikking stellen van helpers die nodig zijn bij de realisatie van de sportactiviteiten die ze inrichten.

 

 

 

HOOFDSTUK II: BETREFFENDE DE STRUCTUUR.

 

 

 

 • II1. De Raad van Bestuur.

 

De samenstelling, de werking alsook de bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn door de statuten bepaald.

In aanvulling van de artikelen opgenomen in de statuten zijn de volgende punten van toepassing.

De taak van verslaggever wordt toegewezen aan de secretaris generaal of een bestuurslid. De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of op verzoek van twee bestuurders.

De uitnodigingen worden verstuurd door de secretaris - generaal.

De Raad van Bestuur mag iedere persoon waarvan zij de aanwezigheid noodzakelijk acht uitnodigen.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig is.

Iedere vergadering keurt het verslag van de vorige vergadering goed, ze behandelt de binnengekomen briefwisseling en gaat over tot de dagorde zoals deze voorkomt op de uitnodiging.De verslagen van de Raad van Bestuur worden bewaard in een register. De Raad van Bestuur zal in principe enkel briefwisseling voeren met de voorzitter en/of de secretaris van de effectieve of toegetreden leden clubs. Deze moeten dan op hun beurt instaan voor de verdere verspreiding bij hun aangesloten sportbeoefenaars.

De leden van de Raad van Bestuur, de secretaris-generaal en de penningmeester hebben het recht om afzonderlijk of samen iedere vergadering die gehouden wordt in het kader van de activiteiten van de V.M.L., op administratief of sportief vlak, bij te wonen. Tenzij anders bepaald zullen zij deze vergadering bijwonen als waarnemer.

 

II 2. De erkende sporttakken.

 

Deze moeten in overeenstemming zijn met de huidige indeling vastgesteld door de F.A.I. Derhalve worden volgende sporttakken erkend :

 

Categorie F 1 : vrije vlucht

Categorie F 2 : rondvlucht - lijnbesturing

Categorie F 3 : radiobestuurde modellen

Categorie F 4 : schaalmodellen

Categorie F 5 : elektromodellen

Categorie F6 : promotieklasse radiobestuurde modellen

Categorie F7 : warme luchtballonnen

Categorie SM : andere modellen

 

II 3. De sportsecties.

 

Sportsecties bevorderen en organiseren de modelluchtvaartsport binnen hun bevoegdheidsdomein.

Dit gebeurt zowel binnen als buiten wedstrijd verband.

De samenwerking met de A.A.M. behoort tot deze opdracht en gebeurt in principe via het overkoepelend orgaan B.M.L.

 

Binnen iedere tak, die door de Raad van Bestuur erkend is, worden sportsecties opgericht. Eventueel kunnen er verschillende takken samen in een enkele sectie beoefend worden.

 

In ieder sectie is er een technisch coördinator, een sportdirecteur van beide vleugels, de werkende juryleden, de betrokken piloten en één afgevaardigde per club waarin de activiteiten van de betreffende sectie wordt beoefend.

 

Iedere sectie zal alle maatregelen nemen tot de verwezenlijking van het hierboven vermelde doel. Ze zullen ieder jaar voor 15 oktober hun programma en budget voor het komende sportseizoen ter coördinatie indienen bij de algemene sportdirecteur die het aan de Raad van Bestuur zal voorleggen.

 

Bij het ontbreken van budgetvoorstellen zal de Raad van Bestuur ervan uitgaan dat de onkosten voor betreffende sectie te verwaarlozen zijn.

 

De sectievergaderingen zullen voorgezeten en samengeroepen worden door de sportdirecteur van de sectie.

Van elke sectievergadering zal een verslag gemaakt worden waarvan er een kopij naar de secretaris generaal van de V.M.L. en de algemene sportdirecteur gestuurd wordt.

 

 

 

Soorten sportsecties.

 

 

 

In de categorie Fl vrije vlucht

 

F1A – GLIDERS

F1B – MODEL AIRCRAFT WITH EXTENSIBLE MOTORS « WAKEFIELD »

F1C – POWER MODEL AIRCRAFT

F1D – INDOOR MODEL AIRCRAFT

F1E – GLIDERS WITH AUTOMATIC STEERING

F1G – MODEL AIRCRAFT WITH EXTENSIBLE MOTORS « COUPE D’HIVER »

(Provisional)

F1H – GLIDERS (Provisional)

F1J – POWER MODEL AIRCRAFT (Provisional)

F1K – MODEL AIRCRAFT WITH CO2ENGINES (Provisional)

F1L – INDOOR EZB MODEL AIRCRAFT (Provisional)

F1M – INDOOR MODEL AIRCRAFT (Provisional)

F1N – INDOOR HAND LAUNCH GLIDERS (Provisional)

F1P – POWER MODEL AIRCRAFT (Provisional)

F1Q – ELECTRIC POWER MODEL AIRCRAFT (Provisional)

 

In de categorie F2 rondvlucht lijnbesturing

 

F2A - SPEED MODEL AIRCRAFT

F2B - AEROBATIC MODEL AIRCRAFT

F2C - TEAM RACING MODEL AIRCRAFT

F2D - COMBAT MODEL AIRCRAFT

 

 

 

In de categorie F3 radiobestuurde modellen

 

F3A - RC AEROBATICS

F3B – RC MULTI-TASK GLIDERS

F3C – RC HELICOPTERS

F3D – RC PYLON RACING MODEL AIRCRAFT

F3J – RC THERMAL DURATION GLIDERS

F3K – RC HAND LAUNCH GLIDERS

F3F – RC SLOPE SOARING (Provisional)

F3H – RC SOARING CROSS COUNTRY (Provisional)

F3Q – RC AERO-TOW GLIDERS (Provisional)

 

In de categorie F4 schaalmodellen

 

F4A - FREE FLIGHT POWER SCALE MODELS (Provisional)

F4B - CONTROL LINE SCALE MODELS

F4C - RADIO CONTROL SCALE MODELS

F4D - INDOOR FREE FLIGHT SCALE MODELS RUBBER POWERED (Provisional)

F4E - INDOOR FREE FLIGHT SCALE MODELS CO² POWERED (Provisional)

F4F - PEANUT FREE FLIGHT SCALE MODELS (Provisional)

F4G – LARGE SCALE RADIO CONTROL MODELS (Provisional)

F4H – STAND-OFF SCALE RADIO CONTROL MODELS (Provisional)

 

In de categorie F5 radiobestuurde elektromodellen

 

F5A - ELECTRIC AEROBATICS

F5B - ELECTRIC MOTOR GLIDER

F5C - ELECTRIC HELICOPTERS

F5D - ELECTRIC PYLON

F5E - ELECTRIC SOLAR MODEL AIRCRAFT (Provisional)

F5F - ELECTRIC 4 CELL MOTOR GLIDERS (Provisional)

F5G - ELECTRIC BIG GLIDERS (Provisional)

 

In de categorie F6 promotieklasse radiobestuurde modellen

 

F6A – ARTISTIC AEROBATICS

F6B – AEROMUSICALS

F6D – HAND THROWN GLIDERS

 

In de category F7 aerostats

 

F7A - HOT AIR BALLOONS

 

In de categorie SM space models

 

S1 - ALTITUDE

S2 - PAYLOAD

S3 - PARACHUTE DURATION

S4 - BOOST/GLIDE DURATION

S5 - SCALE ALTITUDE

S6 - STREAMER DURATION

S7 - SCALE

S8 - ROCKET GLIDER DURATION

S9 - GYROCOPTER DURATION

S10 - FLEX-WING DURATION

 

II 4. De voorafgaande sportvergadering.

 

leder jaar kan er voor de Algemene vergadering van de V.M.L. en voor de Algemene sportvergadering die gehouden wordt in de schoot van de B.M.L. een vergadering door de algemene sportdirecteur bijeengeroepen worden.

 

Op deze vergadering worden alle bij de V.M.L. aangesloten clubs, de Raad van Bestuur van de V.M.L. de secretaris-generaal, de penningmeester, de sportdirecteurs en de medewerkers van de Raad van Bestuur van de V.M.L. uitgenodigd.

 

Het doel van deze vergadering is een sportprogramma voor het volgend seizoen op te stellen, dit te toetsen aan het budget dat aan de algemene vergadering zal voorgesteld worden alsook een standpunt in te nemen op de algemene sportvergadering van de B.M.L.

 

II 5. Sportklachten.

 

Iedere deelnemer aan een wedstrijd, of zijn afgevaardigde, kan een sportklacht indienen wanneer hij/zij niet akkoord gaat met het verloop van een wedstrijd. Dit gebeurt in eerste instantie schriftelijk bij de sportdirecteur samen met de betaling van een borgsom bepaald door F.A.I.

Na de wedstrijd, binnen de 15 dagen bij de sportcommissie van de B.M.L. schriftelijk en vergezeld van een borgsom bepaald door F.A.I.

In laatste instantie bij de sportcommissie van de K.B.A.C. via de B.M.L. schriftelijk en vergezeld van een borgsom bepaald door F.A.I.

Tegen de genomen beslissing kan beroep worden aangetekend bij de F.A.I.

De wedstrijdjury kan rechtstreeks een klacht indienen bij de sportcommissie B.M.L. of K.B.A.C.

De definitieve beslissing moet schriftelijk aan de betrokkene en de Raad van Bestuur van de V.M.L. betekend worden.

De indiener van een klacht krijgt alle borgsommen terug in het geval dat hij/zij in het gelijk wordt gesteld.

 

II 6. De Sportcommissie.

 

De sportcommissie bestaat uit:

 

 • De technische coördinatoren van de secties.
 • De algemene sportdirecteurs.
 • De sportdirecteurs van de secties.
 • De afgevaardigde van de K.B.A.C. bij de C.I.A.M. en zijn plaatsvervanger.
 • De sportcommissarissen, gespecialiseerd in modelluchtvaart, erkend door de K.B.A.C. - De beheerders, de algemene secretaris en de penningmeester, van rechtswege in functie als waarnemers.

 

De beslissingen in de SC worden bij enkelvoudige meerderheid van de aanwezigen genomen. De SC wordt regelmatig bijeengeroepen, naargelang de noodzaak voor de sportactiviteiten en dit zelfs voor en na het sportseizoen.

 

II 7. Het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaars.

 

De V.M.L. zal de Vlaamse wetgeving inzake de niet-professionele sportbeoefenaar volgen. Alle effectieve leden clubs zijn verplicht het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet professionele sportbeoefenaar te volgen. Indien ze dit niet doen, worden ze van rechtswege uitgesloten.

 

 • II8. Bepaling omtrent de minimum leeftijd voor het besturen van een telegeleid modelvliegtuig of modelhelicopter.

   

  Voor het besturen van een telegeleid modelvliegtuig of modelhelicopter en voor een lidmaatschap bij V.M.L. geldt een minimum leeftijd van 7 jaar.Tot de leeftijd van 14 jaar dient men bij het uitoefenen van modelluchtvaartactiviteiten steeds vergezeld te zijn van één van de ouders, voogd, of hun afgevaardigde.

   

   

  HOOFDSTUK III: DE FUNCTIES.

   

 • III1. De voorzitter.

 

De voorzitter vertegenwoordigt de V.M.L. op alle officiële bijeenkomsten. Hij/zij staat in voor de coördinatie van de taakverdelingen tussen de bestuurders en zit de Algemene vergadering en de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor.

Hij/zij stelt de dagorde op voor iedere vergadering en maakt ze op tijd over aan de Secretaris- Generaal.

Hij/zij ishouder van de maatschappelijke handtekening van het bestuur. Hij/zij is verkozen uit de bestuurders.

 

2. De ondervoorzitter.

 

De ondervoorzitter vervangt de voorzitter wanneer deze niet beschikbaar is. De ondervoorzitter heeft dan alle bevoegdheden van de voorzitter. Hij/zij wordt verkozen uit de bestuurders.

 

3. De secretaris - generaal.

 

De secretaris - generaal doet alle administratieve taken van de V.M.L. Hij/zij kan al dan niet behoren tot de Raad van Bestuur.

 

4. De penningmeester.

 

De penningmeester houdt een volgens de vzwwetgeving voorgeschreven boekhouding bij. Hij/zij houdt alle bank- en kasstaten bij en is houder van de handtekening voor alle lopende verrichtingen. Hij/zij voert betalingen uit op verzoek van de Raad van Bestuur, de voorzitter of de secretaris-generaal .

Hij/zij kan al dan niet behoren tot de verkozen bestuurders.

 

5. De algemene sportdirecteur V.M.L.

 

De algemene sportdirecteur wordt benoemd door de Raad van Bestuur.

Hij/zij staat in voor het dagelijks bestuur van het sportgebeuren en moet hiervan regelmatig verslag uitbrengen bij de Raad van Bestuur.

Hij/zij kan aan de sportdirecteurs van de verschillende secties opdrachten geven die bij het verwezenlijken van de sportactiviteiten dienstig zijn.

 

Hij/zij zal;

 

 • Tijdens het sportseizoen van maart tot oktober de uitslagen en verslagen van de wedstrijden bijhouden.
 • Eind oktober de verplaatsingskosten en andere kosten die gemaakt zijn opsturen naar de penningmeester.
 • In oktober volgende gegevens verzamelen ;

 

 1. de inventaris opmaken van het sportmateriaal en de staat waarin het verkeert vermelden in een verslag.
 2. voor het volgend seizoen de verplaatsingsonkosten van de piloten naar de kampioenschappen inschatten.

 

 • Begin november de Raad van Bestuur in kennis stellen van;
 • de verplaatsingsonkosten van de juryleden van het voorbije seizoen.
 • de voorstellen opmaken voor aankoop van nieuw materiaal voor volgend seizoen.
 • de gemaakte verplaatsingskosten naar kampioenschappen (jury + piloten). - Indien nodig, ten laatste begin november de sportdirecteurs samenroepen op een vergaderingten einde alle noodzakelijke afspraken te maken voor het volgend sportseizoen en de komende Algemene sportvergadering.

 

6. De technisch coördinator.

 

Iedere technische coördinator beheert de activiteiten van zijn sectie in volle onafhankelijkheid ten opzichte van de andere secties en in overeenstemming met de plannen vastgelegd in een voltallige vergadering van de sectie. Deze plannen zullen door de Raad van Bestuur van de B.M.L. moeten goedgekeurd worden. Hij/zij wordt belast met de algemene administratie van zijn sectie. Hij/zij stuurt kopij van alle vergaderingverslagen aan de voorzitter van de sportcommissie, de algemene sportdirecteur V.M.L. zoals aan alle leden van de sectie en de secretaris-generaal.

Hij/zij zorgt voor het bijhouden van de reglementen en sportcodes van zijn categorie. Voor iedere wedstrijd van zijn sectie, vergewist hij/zij zich dat al de nodige schikkingen getroffen worden, zowel door de club als door de aangeduide officiële, om een goed verloop van de wedstrijd toe te laten.

Hij/zij houdt de rangschikking bij van de piloten van zijn sectie, zo dat hij/zij op het einde van het seizoen de rangschikking van het Belgisch kampioenschap kan opmaken. Binnen de twee weken na een wedstrijd stuurt hij/zij naar de voorzitters van de sportcommissies van de B.M.L. van de V.M.L. en van de A.A.M. zowel de rangschikking als het verslag van de wedstrijd en dit op het gepaste formulier.

Hij/zij geeft alle nodige informatie door aan zijn communicatieverantwoordelijke, om de publicatie ervan te verwezenlijken.

Hij/zij zal aan de Raad van Bestuur van de B.M.L. de kandidatuur van de geselecteerde piloten voor de deelneming aan een Europese of Wereldkampioenschap ter goedkeuring voorleggen.

Hij/zij zal jaarlijks een kandidaat voorstellen om als lid van de subcommissie van de C.I.A.M. te fungeren.

Gedurende het sportjaar, brengt hij/zij alle voorstellen of opmerkingen samen die in verband zijn met de F.A.I. Sportcode, sectie 4. Deze opmerkingen zullen na overleg in de sectie, schriftelijk en ten gepaste tijd aan de sportcommissie van de B.M.L. overhandigd worden.

 

7. De sportdirecteur van de sportsectie.

 

De sportdirecteur is verantwoordelijk voor de controle van de wedstrijden die in hun sectie op nationaal vlak plaats vinden en op de jaarlijkse sportkalender voorkomen. Deze verantwoordelijkheid valt ten laste van de ene of de andere sportdirecteur, naargelang de regio waartoe de organiserende club behoort. Wanneer een sportdirecteur een wedstrijd in zijn regio niet kan bijwonen moet hij/zij, na overleg met zijn technische coördinator, zich doen vervangen, ofwel door zijn collega van de andere regio, of zo nodig door een bevoegde sportcommissaris.

 

Een wedstrijd kan niet doorgaan zonder sportdirecteur, of aangeduide sportcommissaris.

 

De sportdirecteurs zijn gelijkgesteld met de functie van jury, samen met de eventuele sportcommissarissen om in eerste instantie over alle sportkwesties die gedurende een wedstrijd kunnen voorkomen, en niet door de wedstrijdleider konden geklaard worden, te beslissen.

 

De sportklachten moeten in eerst instantie ingediend worden bij de sportdirecteur. Hij/zij zal, op basis van de F.A.I. sportcode of zo nodig op basis van bestaande reglementen voor deze categorie, voor een oplossing zorgen.

 

Wanneer een sportklacht ingediend wordt zal de sportdirecteur of de sportcommissaris in functie een dossier openen, welke naast het origineel van de klacht de borgsom zal bevatten.

 

Hij/zij zal in het dossier alle nodige stukken, alle getuigenissen of verklaringen van juryleden, tijdwaarnemers of andere officiëlentoevoegen en doorgeven aan de voorzitter van de sportcommissie.

 

Dit dossier zal bij de sportcommissie bewaard worden voor latere inzage, bvb. wanneer er in beroep gegaan wordt.

 

De sportdirecteurs zullen zorgen dat voldoende juryleden en tijdnemers aanwezig zijn voor iedere wedstrijd en dat ze op de hoogte zijn van de reglementen en van hun taken.

 

De sportdirecteur zal dadelijk na de wedstrijd aan de technische coördinator van zijn sectie alle nodige informaties doorgeven om het verslag van de wedstrijd te kunnen maken. Hij/zij zal onder andere expliciet melding maken wanneer er een sportklacht werd neergelegd en de ter zake genomen beslissing.

 

Naargelang, en in functie van de beslissingen van de sectie mag de sportdirecteur eventueel zelf de leiding van de wedstrijd nemen, zodoende vervangt hij/zij de wedstrijdleider.

 

De sportdirecteurs zijn verantwoordelijk voor het degelijk beheer en onderhoud van het aan hun sectie

 

toegekend sportmateriaal.

 

Het is wenselijk dat de sportdirecteurs het examen van sportcommissaris zouden afleggen bij de K.B.A.C.

 

8. De gespecialiseerde sportcommissaris in modelluchtvaart.

 

De gespecialiseerde sportcommissaris is geslaagd voor het examen betreffende de sportcode en de sportcode n°4 betreffende de modelluchtvaartsport en is erkend door de K.B.A.C. De gespecialiseerde sportcommissaris vervangt de sportdirecteur wanneer deze belet is.

Hij/zij behandelt de sportklachten die niet in de sportsecties kunnen behandeld worden. Hij/zij controleert alle recordpogingen die in de sportsectie plaatsgrijpen.

 

9. De medewerkers van de Raad van Bestuur.

 

leder sportbeoefenaar, houder van een V.M.L. lidkaart, kan volgens de statuten of het huishoudelijk reglement voorgesteld worden om functies op administratief of sportief vlak te bekleden. ledere benoeming die niet statutair is moet de goedkeuring van de Raad van Bestuur krijgen.

 

 

 

HOOFDSTUK IV: DE DEONTOLOGISCHE CODE.

 

 

1. De eerbiediging van het huishoudelijk reglement.

 

De aangesloten clubs verklaren uitdrukkelijk dat zij het huishoudelijk reglement zullen eerbiedigen.

 

2. De deontologische code inzake de mensenhandel.

 

De V.M.L. alsook de aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel na te leven en te doen naleven.

 

Het betreft de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt.

 

Degene die, op welke manier ook, rechtstreeks of via een tussenpersoon ertoe bijdraagt dat een vreemdeling België binnenkomt of er verblijft, wanneer hij/zij daarbij;

 

- ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruikt maakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreiging of enige andere vorm van dwang.

 

-of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert.

 

Handelt in strijd met de wet op de bestrijding van de mensenhandel en wordt conform de wet op de bestrijding van de mensenhandel gestraft met een gevangenisstraf of een boete.

 

De V.M.L. zal sanctionerend optreden bij het vaststellen van misbruiken.

 

3. Gewettigdverblijfvoor personen zonder Belgische nationaliteit.

 

De aansluiting van sportbeoefenaars die niet over de Belgische nationaliteit beschikken zonder arbeidsovereenkomst kan niet worden geweigerd omwille van een onwettig verblijfstatuut. Dit is strijdig met het non-discriminatiebeginsel en voor minderjarigen met het internationaal kinderrechtenverdrag.

 

Om competitievervalsing te vermijden kan in bepaalde sporten door de federatie een bewijs van identiteit worden gevraagd. Indien de sporter geen identiteitskaart heeft, informeert de sportclub bij betrokkene naar de identiteit waaronder hij/zij is ingeschreven op school als het om een minderjarige gaat, of kan aan de sporter een attest van de gemeente gevraagdworden.

 

Binnen de V.M.L. kan deze identiteitscontrole worden gevraagd bij de deelname aan nationalekampioenschappen en bij de selectie van kandidaten voor en deelnemers aan Europese en wereldkampioenschappen

 

4. De medisch verantwoorde sportbeoefening.

 

De V.M.L. zal de Vlaamse wetgeving inzake de medisch verantwoorde sportbeoefening volgen. Alle effectieve leden- clubs zijn verplicht het decreet van 27.03.1991, inclusief zijn latere amendementen inzake medisch verantwoorde sportbeoefening te volgen. Indien zij dit niet doen, worden zij van rechtswege uitgesloten.

 

5. De principes en de regels van de democratie.

 

De V.M.L. zal de principes van de democratie volgen. Alle effectieve leden- clubs zijn verplicht dezelfde regels van de democratie te volgen. Indien zij dit niet doen worden zij van rechtswege uitgesloten.

 

6. Het Europees verdrag van de rechten van de mens.

 

De V.M.L. zal het Europees verdrag van de rechten van de mens volgen. Alle effectieve clubs zijn verplicht dezelfde rechten te eerbiedigen. Indien zij dit niet doen worden zij van rechtswege uitgesloten.

 

7. Het internationaal verdrag betreffende de rechten van het kind.

 

De V.M.L. zal het internationaal verdrag betreffende de rechten van het kind volgen. Alle effectieve leden- clubs zijn verplicht hetzelfde internationaal verdrag te volgen. Indien zij dit niet doen worden zij van rechtswege uitgesloten.

 

8. Disciplinaire procedures betreffende dopingpraktijken.

 

Voor disciplinaire procedures betreffende dopingpraktijken gepleegd door elitesporters heeft de Vlaamse Cluster van Luchtsporten vzw, waarvan de Vereniging voor Modelluchtvaartsport vzw deel uit maakt, een lastgevingovereenkomstondertekent met de vzw Vlaams Doping Tribunaal, dat een gezamenlijk disciplinair orgaan, met name de Disciplinaire Commissievoor Elitesporters, inricht. Deze disciplinaire commissie zal instaan voor de organisatie van de disciplinaire procedures betreffende dopingpraktijken gepleegd door elitesporters die onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging voor Modelluchtvaartsport vzw vallen, in overeenstemming met het decreet MVS dd. 13 juli 2007.