Tuchtreglement Vlaamse Cluster van Luchtsporten vzw

TUCHTREGLEMENT VLAAMSE CLUSTER VAN LUCHTSPORTEN vzw

(a) Voor aangeslotenen (in intern reglement)

• Algemeen
Door hun aansluiting bij de Vlaamse Cluster van Luchtsporten vzw aanvaarden alle clubs en hun leden die de sport beoefenen de reglementen en gedragscodes van de sportfederatie (met inbegrip van het tuchtreglement) en de bevoegdheid van de sportfederatie (in sportieve, reglementaire, disciplinaire/tuchtrechtelijke, administratieve en jurisdictionele aangelegenheden).

De clubs verbinden zich ertoe om hun leden op de hoogte te brengen van deze reglementen en deze ook op te leggen en af te dwingen. De reglementen en gedragscodes van de sportfederatie met inbegrip van het tuchtreglement worden gepubliceerd op het intranet van de sportfederatie / op de website van de sportfederatie / is vrij beschikbaar op het secretariaat van de sportfederatie.


• M.b.t. Grensoverschrijdend gedrag

In tuchtaangelegenheden m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag erkennen de sportfederatie en, door hun aansluiting, de clubs en hun leden die de sport beoefenen, uitdrukkelijk de bevoegdheid van het Vlaams Sport Tribunaal (“VST”) in eerste aanleg en de tuchtkamer hoger beroep van het Vlaams Sport Tribunaal (“VST”) in tweede aanleg.

(b) Voor niet-aangeslotenen (afzonderlijke verklaring / overeenkomst)

Ik verbind mij ertoe de statuten en reglementen van de Vlaamse Cluster van Luchtsporten vzw en de FAI te respecteren en aanvaard dat zij een tuchtsanctie en/of ordemaatregel tegen mij kunnen treffen.

Ik erken uitdrukkelijk de bevoegdheid van het Vlaams Sport Tribunaal (“VST”) in eerste aanleg en de tuchtkamer hoger beroep van het Vlaams Sport Tribunaal (“VST”)] in tweede aanleg om ten exclusieve en definitieve titel in tuchtrechtelijke aangelegenheden uitspraak te doen in de gevallen zoals gespecifieerd in het reglement van de sportfederatie en, in het bijzonder, in geval van tuchtrechtelijke vervolging omwille van seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of doping gebruik.

DEFINIERING TUCHTRECHTELIJK SANCTIONEERBARE GEDRAGINGEN

Tuchtrechtelijk sanctioneerbaar zijn zowel elke vorm van dopinggebruik en elke gedraging die seksueel grensoverschrijdend is en die de goede werking, de goede naam of de reputatie van de sportorganisatie in het gedrang brengt of strijdig is met de wetten, statuten, reglementen, gedragscodes en waarden van de organisatie of de sport of het aansporen tot, het vergemakkelijken van, of het bieden van hulp bij het begaan van een inbreuk, als het verzuimen van hulp.
Zonder hiertoe beperkt te zijn, zijn onderstaande handelingen en gedragingen in het bijzonder tuchtrechtelijk sanctioneerbaar (hierna gezamenlijk genoemd: “Grensoverschrijdend gedrag”):
- Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hieronder wordt verstaan elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd (bv. voyeurisme, kinderlokken (“grooming”), aanranding van de eerbaarheid, kinderpornografie, verkrachting, exploitatie van prostitutie en pooierschap, etc.).

- Pesterijen. Hieronder wordt verstaan een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de sportorganisatie, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon bij of in het kader van de sportuitoefening wordt aangetast, dat zijn positie in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met leeftijd, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie.

Het in dit reglement bedoelde Grensoverschrijdend gedrag heeft betrekking op grensoverschrijdend gedrag binnen de context van de sportorganisatie, ongeacht of dit binnen of buiten de sportaccommodatie of –infrastructuur werd gepleegd. Grensoverschrijdend gedrag gepleegd buiten de sportorganisatie kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden wanneer er een verband bestaat met de activiteiten die binnen de sportorganisatie worden uitgeoefend.

Wanneer in een geschil dat door de interne tuchtinstanties van de sportorganisatie wordt behandeld tevens elementen van Grensoverschrijdend gedrag worden aangehaald, zal de interne tuchtinstantie een beslissing nemen over de feiten die haar bevoegdheid betreffen, en de zaak in voorkomend geval doorverwijzen naar het tuchtorgaan dat bevoegd is voor de tuchtrechtelijke behandeling van Grensoverschrijdend gedrag.

ORDEMAATREGEL

1. Het bestuursorgaan van de sportorganisatie kan, ingeval van inbreuken tegen het tuchtreglement van de federatie, ter voorkoming van herhaling, om de orde of rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, ordemaatregelen nemen. In geval van inbreuken tegen het tuchtreglement van de federatie kan dit inhouden dat aan een persoon met onmiddellijke ingang een tijdelijke beperking van de bewegingsvrijheid, een tijdelijk verscherpt toezicht, een tijdelijke beperking of wijziging van de uitgeoefende activiteit of een tijdelijke schorsing wordt opgelegd, desgevallend beperkt tot de locatie(s) waar de herhaling of onveiligheid worden gevreesd. Ook kan er ook geen aanspraak gemaakt worden op enige schadevergoeding of terugbetaling van reeds betaalde lidgelden. Andere ordemaatregelen zijn tevens mogelijk, indien en voor zover deze nodig zijn om de orde en/of veiligheid binnen de vereniging te waarborgen dan wel te herstellen. De ordemaatregel dient daartoe noodzakelijk, geschikt en evenredig te zijn.

2. De persoon die het voorwerp uitmaakt van een eventuele ordemaatregel kan gehoord worden en kan ook zelf vragen gehoord te worden. Dit kan ook telefonisch, online of zelfs schriftelijk georganiseerd worden. Daartoe zal de persoon per e-mail of per aangetekend schrijven worden uitgenodigd.

3. De ordemaatregel is geen tuchtsanctie maar een bestuurlijke maatregel.

4. De ordemaatregel kan maximaal opgelegd worden tot de uitspraak in de navolgende tuchtprocedure in kracht van gewijsde is getreden.

5. Tegen een ordemaatregel staat hoger beroep open bij de [voorzitter van de tuchtkamer van het VST, conform het procedurereglement van het VST]. Dit beroep is niet schorsend. Tegen de beslissing van de [voorzitter van de tuchtkamer van het VST] staat geen rechtsmiddel open.

TUCHTSANCTIES

Als tuchtsancties voor Grensoverschrijdend gedrag kunnen worden opgelegd:
a. een berisping, verwittiging, vermaning of waarschuwing;
b. het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van de sportorganisatie voor een duur van maximaal drie jaar;
c. het verbod om één of meer aan leden van de sportorganisatie toegekende rechten uit te oefenen voor een duur van maximaal drie jaar;
d. het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies in de sportorganisatie voor een duur van maximaal tien jaar;
e. de schorsing voor een duur van maximaal vijf jaar;
f. de uitsluiting als lid van de sportorganisatie.

Er kunnen alternatieve (tucht)sancties door de tuchtinstantie opgelegd worden.

Ingeval minderjarigen of andere handelingsonbekwamen als slachtoffer betrokken zijn bij de feiten van Grensoverschrijdend gedrag, kunnen de maximale straffen vermeld in b. tot en met e. worden verdubbeld.

In geval van recidive kan een zwaardere tuchtsanctie worden opgelegd, waarbij de maximale straffen vermeld in b. tot en met e. kunnen worden verdubbeld (of verviervoudigd ingeval minderjarigen of andere handelingsonbekwamen slachtoffer zijn).

Wanneer er meerdere slachtoffers zijn, geldt dit als een verzwarende omstandigheid waarmee rekening dient te worden gehouden bij het bepalen van de tuchtsanctie. De maximale straffen vermeld in b. tot en met e. kunnen in dat geval worden vermenigvuldigd met het aantal slachtoffers, zonder dat die meer dan het tienvoud van de desbetreffende maximale straf mogen bedragen.

AANGIFTE VAN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

1. De aangifte van een klacht die betrekking heeft op Grensoverschrijdend gedrag dient voldoende concreet en duidelijk te zijn. Om een aangifte in te dienen, wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een klachtenformulier dat online beschikbaar is.

2. De klacht dient aangetekend te worden gericht aan het Vlaams Sport Tribunaal (“VST”).

3. De klacht kan door eenieder worden ingediend die een belang heeft. De klacht dient te worden ondertekend door de klager.

4. Er geldt een termijn van 5 jaar waarbinnen een klacht die betrekking heeft op Grensoverschrijdend gedrag dient te worden ingediend. Eenieder wordt aangespoord om deze klacht evenwel zo snel mogelijk in te dienen.

Voor wat betreft het verloop van de tuchtrechtelijke procedure die betrekking heeft op feiten van Grensoverschrijdend gedrag wordt verwezen naar de procedurereglementen die bij het Vlaams Sport Tribunaal (“VST”) die van toepassing zijn.
Deze website maakt gebruik van cookies De website van VML vzw gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten