Bevoegdheid examinator, hoofdexaminator

1. Structuur

 

De bevoegdheid " examinator " heeft als doel iedere club te voorzien van een aantal examinatoren. 
Zij worden aangesteld om de eventuele kandidaat-piloten te evalueren en om, indien aan de desbetreffende voorwaarden voldaan werd, brevetten toe te kennen.

 

2. Voorwaarden

 

Om de functie van examinator te mogen uitoefenen dient de kandidaat aan volgende voorwaarden te voldoen :

 1. Beschikken over een geldig veiligheidsbrevet A
 2. Minstens 2 jaar lid zijn van een club. Dit aantonen kan gebeuren door een eenvoudige verklaring van het clubbestuur.
 3. Voorgedragen worden als examinator door het Bestuursorgaan van de club. Elke club kan een examinator aanduiden en de persoon in kwestie voordragen aan VML. Per schijf van 15 leden kan een examinator aangeduid worden. 
 4. Aanvaard worden door de VML als examinator.
 5. Een kandidaat examinator zal hiervoor examen afnemen in het bijzijn van de hoofd-examinator, die dan al of niet de bevoegdheid van examinator zal toekennen.

3. Bevoegdheden en plichten

 

De bevoegdheden en plichten van een examinator zijn duidelijk afgelijnd :

 1. De examinator heeft de bevoegdheid om brevetten af te leveren. Hij dient zich te vergewissen van de nodige kennis en vaardigheid van zijn kandidaat en na afloop van het examen de beslissing nemen om het brevet al of niet toe te kennen.
 2. De examinator zal een verslag maken van het examen en de daarbij horende beslissing. Hij zal hiervan een kopij in zijn bezit houden, een kopij in het dossier van de leerling houden, dat al of niet elektronisch door de club wordt bewaard. Indien nodig kan het origineel opgevraagd worden door de hoofdexaminator voor eventuele aanpassingen.
 3. Een examinator heeft de plicht om, ingeval hij inbreuken op reglementen of veiligheidsnormen of gevaarlijke situaties door het gebrekkig besturen van toestellen door onervaren piloten vaststelt, het Bestuursorgaan van de club  hier onverwijld van op de hoogte brengen, zodat de nodige actie kan ondernomen worden. In extreme gevallen kan de examinator onmiddellijk de piloot verbieden verder te vliegen. (Bv. wanneer een piloot zich in een kennelijk dronken toestand bevindt ... ).
 4. Het valideren van een praktische proef gebeurd enkel online. Het is de examinator die via zijn persoonlijke account de proef valideert. Het insturen van evaluatieformulieren worden niet meer aanvaard. 
 5. Examinators hebben de bevoegdheid brevetten te evalueren op terreinen van clubs aangesloten bij VML.

4. Bevoegdheden en plichten van de Hoofdexaminator

 

 1. De hoofdexaminator wordt door de VML aangesteld en handelt in zijn functie als afgevaardigde van de VML.
 2. Een hoofdexaminator is automatisch ook examinator en zal , indien hij in deze functie handelt, zich houden aan bovenstaande regels.
 3. Hoofdexaminators zullen regelmatig het naleven van de reglementering en de veiligheidsnormen controleren. Verder zullen zij ook nagaan of instructeurs en examinatoren hun taken naar behoren uitvoeren.
 4. De controle van de examinatoren gebeurt door deze gade te slaan tijden het afnemen van proeven.
 5. Indien de hoofdexaminator onregelmatigheden vaststelt, zal hij de betrokken instructeur/examinator hierover aanspreken en, indien hij het nodig acht, een verwittiging geven.
   In extreme gevallen kan de hoofdexaminator de bevoegdheid van de instructeur/examinator intrekken.
 6. De controle van de examinatoren gebeurd door het algemene vlieggedrag van alle clubleden gade te slaan. Indien onregelmatigheden vastgesteld worden zal de hoofdexaminator nagaan of de betrokkene al of niet over een brevet beschikt, en zo ja, door welke examinator het brevet werd toegekend. Ingeval de onregelmatigheden steeds weer naar de dezelfde examinator wijzen, zal de hoofdexaminator de betrokken examinator confronteren met het vastgestelde en nagaan of die examinator niet al te makkelijk brevetten toekent. In extreme gevallen mag de hoofdexaminator de bevoegdheid van de examinator intrekken en de betrokken piloten een nieuwe evaluatievlucht opleggen, ten einde hun brevet te mogen houden.
 7. Telkens de hoofdexaminator een onregelmatigheid vaststelt, is hij/zij verplicht een verslag op te maken en dit onverwijld naar het secretariaat van de VML op te sturen. Hij houdt hiervan één kopij in zijn persoonlijk dossier en stuurt hierbij ook één kopij naar het Bestuursorgaan van de club, die deze in het dossier van de betrokkenen bijhoudt.
 8. De hoofdexaminators zijn Reinhard Wagemakers & Alain Debrouwer

 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van VML vzw gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten