Statuten VML

V.M.L. vzw 1 RPR: GENT
Felix Vervennestraat 20 Ondernemingsnummer: 0418.092.665
8560 Wevelgem
Statuten VML
De algemene vergadering, geldig bijeengekomen op 20 februari via videoconferentie heeft
volgende statuten met de vereiste meerderheden integraal aangenomen:
Ondernemingsnummer: 0418.092.665
TITEL 1 VERENIGING
ARTIKEL 1 BENAMING
§ 1 De vereniging wordt genoemd ‘Vereniging voor Modelluchtvaartsport’, in het kort
‘VML’.
§ 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,
brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van
de rechtspersoon, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder
winstoogmerk" of door de afkorting ‘vzw’, samen met de volgende gegevens: de nauwkeurige
aanduiding van de zetel van de rechtspersoon, het Ondernemingsnummer, het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’, de vermelding van de rechtbank van de zetel
van de rechtspersoon en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
rechtspersoon.
ARTIKEL 2 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De zetel van de vzw is gelegen in het Vlaams Gewest.
Het Bestuursorgaan is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen
binnen hetzelfde taalgebied. Bij het nemen van deze beslissing is minstens de helft van de
bestuurders vertegenwoordigd en is er een gewone meerderheid in het Bestuursorgaan. Indien
ten gevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de taal van de statuten moet
worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vzw heeft een officiële website: www.flytovml.be
Elke communicatie op dit adres door de leden wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Het
Bestuursorgaan kan het adres van de website wijzigen, zelfs indien zij voorkomen in de
statuten.
ARTIKEL 3 DOEL
§ 1 De vereniging heeft tot doel het bevorderen, het coördineren en het leiden van de
Modelluchtvaart in de Vlaamse Gemeenschap en het vertegenwoordigen van de regionale
activiteiten op nationaal vlak.
V.M.L. vzw 2 RPR: GENT
Felix Vervennestraat 20 Ondernemingsnummer: 0418.092.665
8560 Wevelgem
§ 2 De vereniging heeft volgende activiteiten tot voorwerp teneinde het doel van de
vereniging te verwezenlijken: promotie via email, fysiek aanwezig zijn op events, aanwezig
op de promotour van Sport Vlaanderen, beurzen, …
§ 3 Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en
winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor
de verwezenlijking van haar doel.
§ 4 De vereniging mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of
bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon behalve voor het in
de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.
§ 5 De vereniging moet aangesloten zijn bij het nationale organisme dat houder is van de FAIsportvergunningen voor België.
§ 6 De vereniging mag zich aansluiten bij en/of zich associëren met elk organisme dat van
belang is voor de verwezenlijking van het gestelde doel.
§ 7 De interne organisatie van de vereniging, zoals beschreven in het Intern Reglement, kan
aangepast worden om het nastreven van het gestelde doel te ondersteunen. De laatste
goedgekeurde versie van het Intern Reglement, bevindt zich op het zeteladres van de
vereniging.
§ 8 De vereniging verplicht er zich toe om respect te tonen voor de democratische regels, het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake de
Rechten van het Kind. Ze zal alle maatregelen nemen om mensenhandel binnen de vereniging
en de bij haar aangesloten clubs tegen te gaan.
ARTIKEL 4 DUUR VAN DE VZW
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.
ARTIKEL 5 COMMUNICATIE
§ 1 Een lid kan de VZW op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te
communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De
VZW kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van een ander emailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
§ 2 De leden van het Bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen bij de
aanvang van hun mandaat een e-mailadres meedelen om met de VZW te communiceren. Elke
communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De VZW kan dit adres
gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken mandaathouder van een ander e-mailadres
of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
V.M.L. vzw 3 RPR: GENT
Felix Vervennestraat 20 Ondernemingsnummer: 0418.092.665
8560 Wevelgem
§ 3 Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander
gelijkwaardig communicatiemiddel.
§ 4 Indien de VZW of de geadresseerde niet over een e-mailadres beschikt, communiceert
men per gewone post, die op dezelfde dag verzonden wordt als de communicaties per e-mail.
TITEL II LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 6 SOORTEN LEDEN
§ 1 De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden.
§ 2 De effectieve leden worden hierna ‘leden’ genoemd. Enkel zij hebben stemrecht op de
algemene vergadering.
§ 3 Effectieve leden: clubs.
Elke club met haar zetel in het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en met een doel passend bij de VML-vzw kan aansluiten. Ze moet als vzw zijn
opgericht en Nederlandstalige statuten hebben.
De club stelt haar kandidatuur bij het Bestuursorgaan en wordt aangenomen door de
algemene vergadering. De kandidatuur stellen kan per email of per gewone brief. Elke
club zorgt ervoor dat al haar leden-sportbeoefenaars voldoen aan het door de Vlaamse
Regering bepaalde statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar.
Elke club zorgt ervoor dat al haar leden-sportbeoefenaars voldoen aan de door de
Vlaamse Regering bepaalde en vigerende wetgeving met betrekking tot de medisch
verantwoorde sportbeoefening.
Elke club zorgt ervoor dat al haar leden-sportbeoefenaars aangesloten zijn bij de
VML-vzw als toegetreden lid. Een club kan te allen tijde ontslag nemen uit de
vereniging met een door haar voorzitter en secretaris ondertekend schrijven gericht aan
het Bestuursorgaan.
Een club die niet meer voldoet aan de hogervermelde eisen of onvoldoende inspanning
levert om haar hogervermelde opdrachten uit te voeren kan haar lidmaatschap
verliezen.
Een club die voor 1 maart zich niet opnieuw heeft ingeschreven voor het lopende
boekjaar wordt verondersteld ontslagnemend te zijn en verliest automatisch haar
lidmaatschap.
Het Bestuursorgaan of 1/20ste van de leden van de Algemene Vergadering kunnen aan
de Algemene Vergadering voorstellen om een club uit te sluiten.
V.M.L. vzw 4 RPR: GENT
Felix Vervennestraat 20 Ondernemingsnummer: 0418.092.665
8560 Wevelgem
§ 4 Effectieve leden ten persoonlijke titel.
Het aantal effectieve leden ten persoonlijke titel mag niet meer dan 30 bedragen.
Elke nieuwe kandidatuur als effectief lid ten persoonlijke titel moet aan de Algemene
Vergadering voorgedragen worden door twee effectieve leden ten persoonlijke titel.
Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering bij geheime stemming met een
twee derde meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen. Een
effectief lid ten persoonlijke titel kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging met
een schrijven gericht aan het Bestuursorgaan.
Effectieve leden ten persoonlijke titel die ten laatste één maand na de jaarlijkse
algemene vergadering hun lidgeld voor het lopende boekjaar niet betaald hebben aan
de VML-vzw, worden verondersteld ontslagnemend te zijn en verliezen automatisch
hun hoedanigheid als effectief lid ten persoonlijke titel.
Effectieve leden ten persoonlijke titel die op twee opeenvolgende algemene
vergaderingen niet aanwezig zijn, zonder zich voorafgaandelijk te verontschuldigen bij
de voorzitter van het Bestuursorgaan of de secretaris zonder een door deze als gegrond
aanvaarde reden voor te leggen, worden beschouwd ontslagnemend te zijn en
verliezen automatisch hun hoedanigheid als effectief lid ten persoonlijke titel.
Het Bestuursorgaan of 1/20ste van de leden van de Algemene Vergadering kunnen aan
de Algemene Vergadering voorstellen om een effectief lid ten persoonlijke titel uit te
sluiten.
§ 5 Toegetreden leden.
Alle leden-sportbeoefenaars die aangesloten zijn bij een effectief lid – club van de
VML-vzw en die een VML-vzw-lidmaatschapsbijdrage betalen zijn toegetreden leden
van de VML-vzw.
De VML-vzw-lidmaatschapsbijdrage wordt betaald via één effectief lid – club.
Het Bestuursorgaan kan te allen tijde, met een gewone meerderheid, een toegetreden
lid uitsluiten.
§ 6 Ereleden.
Het Bestuursorgaan kan ereleden benoemen. De ereleden zijn natuurlijke of
rechtspersonen die zich verdienstelijk hebben gemaakt jegens de vereniging en door
hun moreel gezag de werking en doelstelling ervan steunen.
V.M.L. vzw 5 RPR: GENT
Felix Vervennestraat 20 Ondernemingsnummer: 0418.092.665
8560 Wevelgem
ARTIKEL 7 AANTAL LEDEN
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste 3 bedragen.
ARTIKEL 8 VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP
§ 1 Om lid te worden van de vereniging moet men:
a) Akkoord gaan met de statuten van de vereniging
b) Aanvaard worden door de Algemene Vergadering, bij volstrekte meerderheid van
stemmen. Het Bestuursorgaan beslist autonoom over elk verzoek tot opneming.
Een kandidaat-lid dient schriftelijk zijn kandidatuur in bij het Bestuursorgaan. Deze
beslissing moet niet gemotiveerd worden en tegen de beslissing is geen beroep
mogelijk. Als het kandidaat-lid geweigerd wordt, kan het lid zich pas 1 jaar later
opnieuw kandidaat stellen.
§ 2 De leden betalen een jaarlijkse bijdrage.
§ 3 Jaarlijks stelt de Algemene Vergadering, op voorstel van het Bestuursorgaan, de
lidmaatschapsbijdragen vast. Deze mogen per jaar de som van 10000 euro per effectief of 200
euro per lid ten persoonlijke titel niet overtreffen.
ARTIKEL 9 DUUR – EINDE LIDMAATSCHAP
§ 1 Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting,
faling of overlijden.
Daarnaast wordt een lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden en vervalt het
lidmaatschap bijgevolg automatisch wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarden
om lid te zijn van de vereniging; wanneer een lid in een bepaalde hoedanigheid lid was van de
algemene vergadering en hij/zij deze hoedanigheid verliest.
§ 2 Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief, geadresseerd aan het
Bestuursorgaan.
§ 3 Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering waarbij
minstens 2/3e van de leden aanwezig en /of vertegenwoordigd is en wanneer er een 2/3e
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen is. De uitsluiting van een lid
moet worden aangegeven in de oproeping en het desbetreffende lid moet worden gehoord.
§ 4 Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een
overleden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het
bezit van de vereniging.
V.M.L. vzw 6 RPR: GENT
Felix Vervennestraat 20 Ondernemingsnummer: 0418.092.665
8560 Wevelgem
§ 5 Goederen of waarden die door een effectief of toegetreden lid in bruikleen gegeven
werden aan de vereniging, of door de vereniging in bruikleen gegeven werden aan een
effectief of toegetreden lid, kunnen bij zijn uittreding of uitsluiting alsook bij de ontbinding
van de vereniging door de uitlener worden teruggevorderd.
§ 6 Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan het Bestuursorgaan het
stemgerechtigd lid schorsen van deelname aan de activiteiten van de vzw. Het stemrecht kan
ontnomen worden door een beslissing van de Algemene Vergadering.
TITEL III ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 10 SAMENSTELLING

De algemene vergadering bestaat uit:
De effectieve leden-clubs, elke club heeft 1 stem,
De effectieve leden ten persoonlijke titel, elke persoon heeft 1 stem
De bestuurders, die effectief lid zijn ten persoonlijke titel, hebben elk 1 stem.
Een club is geldig vertegenwoordigd als de vertegenwoordiging een document
voorlegt, ondertekend door haar voorzitter of door haar secretaris of door een ander lid
van haar Bestuursorgaan, indien een afgevaardigde hun voorzitter of secretaris is.
Toegetreden leden mogen deelnemen aan een algemene vergadering maar hebben
geen stemrecht.
ARTIKEL 11 BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
1) De wijziging van de statuten.
2) De benoeming en afzetting van de bestuurders.
3) De benoeming en afzetting van de rekeningcontroleurs.
4) De kwijting aan de bestuurders en de rekeningcontroleurs.
5) De goedkeuring van de jaarrekening en de begroting.
6) De ontbinding van de vereniging.
7) De uitsluiting van een effectief lid.
8) De omzetting van de vereniging in een ivzw, een coöperatieve vennootschap sociale
onderneming.
9) De bepaling van de bezoldiging van de bestuurders in geval een bezoldiging wordt
toegekend.
10) Het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de
rekeningcontroleurs.
11) Alle andere gevallen waarin de wet en de statuten dit vereisen.
V.M.L. vzw 7 RPR: GENT
Felix Vervennestraat 20 Ondernemingsnummer: 0418.092.665
8560 Wevelgem
ARTIKEL 12 BIJEENROEPING
§ 1 Er zal jaarlijks een Algemene Vergadering gehouden worden op dag en uur te bepalen
door het Bestuursorgaan, binnen de zes maand na afsluiten van het boekjaar. Alle leden
moeten ertoe uitgenodigd worden.
§ 2 Buitengewone Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen als er enkel en alleen één
of meerdere statutenwijziging op de agenda staat.
§ 3 De bijeenroeping geschiedt tenminste 15 dagen voorafgaand aan de datum van de
algemene vergadering bij gewone brief of per email. De oproeping vermeldt dag, uur en
plaats van de vergadering, alsook de agenda. Het Bestuursorgaan moet elk onderwerp op de
agenda plaatsen dat minstens 7 dagen voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door
minstens één twintigste van de leden.
ARTIKEL 13 VOORZITTER ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuursorgaan.
Indien hij afwezig is, wordt hij voorgezeten door de ondervoorzitter. Indien deze ook afwezig
is, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de langstzittende bestuurder.
Artikel 14 VOLMACHTEN
Ieder effectief lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een volmacht drager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover
de gevolmachtigde zelf lid is van de vereniging. Ieder gevolmachtigde kan slechts één lid van
de vereniging vertegenwoordigen.
V.M.L. vzw 8 RPR: GENT
Felix Vervennestraat 20 Ondernemingsnummer: 0418.092.665
8560 Wevelgem
ARTIKEL 15 BESLUITEN
§ 1 De Algemene Vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden
die uitdrukkelijk op de agenda staan.
§ 2 De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen of deze statuten het anders bepalen. Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van
de voorzitter van de algemene vergadering doorslaggevend zijn.
§ 3 Onthoudingen worden niet meegeteld in de noemer noch in de teller bij het nemen van
deze besluiten.
ARTIKEL 16 BIJZONDERE MEERDERHEDEN
§ 1 In geval van een statutenwijziging moet minstens 2/3e van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Van deze aanwezigen moet minstens 2/3 akkoord gaan met de
statutenwijziging. Ingeval er op de eerste vergadering minder dan het minimum aantal
vereiste leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen
worden, mits deze minstens 15 dagen na de eerste plaats vindt. Deze vergadering kan geldig
beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
§ 2 Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij 2/3e van de uitgebrachte stemmen
heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
§ 3 Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos
doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de
uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
§ 4 De Algemene Vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet
op de agenda vermeld staan op voorwaarde dat alle stemgerechtigde leden aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn.
§ 5 Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter van het Bestuursorgaan of zijn
vervanger. De genomen beslissingen die betrekking hebben op een persoon of op een groep
van personen worden per brief en binnen de maand, volgend op de vergadering, aan de
belanghebbende(n) meegedeeld.
V.M.L. vzw 9 RPR: GENT
Felix Vervennestraat 20 Ondernemingsnummer: 0418.092.665
8560 Wevelgem
ARTIKEL 17 VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING
§ 1 Het verslag van de Algemene Vergadering wordt opgenomen in een register dat
bijgehouden wordt op de zetel van de vereniging en ondertekend wordt door de voorzitter en
de secretaris of penningmeester. Het verslag wordt aan alle leden bezorgd, uiterlijk tegen de
bijeenroeping van de volgende algemene vergadering.
§ 2 Elk lid heeft recht op inzage in het verslag. Toegetreden leden en derden hebben dit recht
niet, tenzij het bestuursorgaan hier anders over oordeelt.
TITEL IV BESTUURSORGAAN
ARTIKEL 18 SAMENSTELLING BESTUURORGAAN

§ 1 De vereniging wordt bestuurd door het Bestuursorgaan, samengesteld uit minstens 3 leden
en maximum 9 leden. Indien en zolang de vereniging minder dan 3 leden heeft, mag het
bestuur bestaan uit 2 bestuurders. Zolang het bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van het bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
§ 2 Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging, of een
gemandateerde vertegenwoordiger van het lid, indien deze een rechtspersoon is.
ARTIKEL 19 DUUR VAN HET MANDAAT
§ 1 De bestuurders worden bij gewone meerderheid van stemmen verkozen door de Algemene
Vergadering. Elke bestuurder is na een mandaat van drie jaar verplicht ontslagnemend maar is
herkiesbaar.
§ 2 Een bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen uit het Bestuursorgaan met een schrijven
aan het Bestuursorgaan. Indien een bestuurder ontslag wenst te nemen, doet hij dat door
middel van een brief of mail te richten aan het Bestuursorgaan. De taken van een
ontslagnemende bestuurder kunnen verdeeld worden onder de andere bestuurders tot aan de
eerstvolgende algemene vergadering.
§ 3 Bestuurders die op twee opeenvolgende vergaderingen van het Bestuursorgaan niet
aanwezig zijn, zonder zich voorafgaandelijk te verontschuldigen bij de voorzitter of de
secretaris en door deze als gegrond aanvaarde reden voor te leggen, worden beschouwd
ontslagnemend te zijn. Het ontslag wordt door de eerstvolgende Algemene Vergadering
bevestigd bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen.
§ 4 De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurder afzetten.
V.M.L. vzw 10 RPR: GENT
Felix Vervennestraat 20 Ondernemingsnummer: 0418.092.665
8560 Wevelgem
§ 5 De kosten gemaakt door een bestuurder in het kader van de uitoefening van zijn mandaat
worden vergoed door de vereniging.
ARTIKEL 20 FUNCTIEVERDELING
Het Bestuursorgaan kiest in zijn schoot een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een ondervoorzitter. Daarnaast bepaalt het Bestuursorgaan het mandaat en de bevoegdheden
van de overige bestuurders.
ARTIKEL 21 BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
§ 1 Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met
uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de
algemene vergadering exclusief bevoegd is.
§ 2 Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg
en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling
kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Nietnaleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
§ 3 Het Bestuursorgaan kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of
meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van het
Bestuursorgaan.
§ 4 Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens de helft van de bestuurders
aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen als een college. Bij staking van stemmen
beslist de stem van de voorzitter of zijn vervanger.
§ 5 Het Bestuursorgaan heeft, ter verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging, de
meest uitgebreide beslissingsmacht. Alle beslissingen die niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering worden voorbehouden, door de wet en/of deze statuten, behoren tot het domein van het Bestuursorgaan.
§ 6 Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de inhoud van het Intern Reglement. Het
Intern Reglement is van toepassing vanaf de datum van publicatie.
§ 7 Het Bestuursorgaan is er verantwoordelijk voor dat alle, door de wet of regelgevende
organismen voorziene stukken, in de juiste vorm en tijdig bij de juiste autoriteiten worden
neergelegd.
V.M.L. vzw 11 RPR: GENT
Felix Vervennestraat 20 Ondernemingsnummer: 0418.092.665
8560 Wevelgem
§ 8 Een lid van het Bestuursorgaan kan in naam van de vereniging geen beslissingen nemen
of rechtshandelingen stellen buiten het kader van het dagelijks bestuur waarvan de kosten 250 euro overschrijden zonder toestemming van de meerderheid van het Bestuursorgaan.
ARTIKEL 22 EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT VAN HET BESTUURSORGAAN
§ 1 Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen.
§ 2 Het Bestuursorgaan mag voor een bepaalde periode welomlijnde taken afvaardigen en/of wel omschreven volmachten toekennen aan één of meer personen. Deze persoon of personen mogen gedurende deze periode alleen of gezamenlijk handelen in naam van het
Bestuursorgaan binnen de opgedragen taken en/of toegekende volmachten.
§ 3 Deze persoon of personen kunnen te allen tijde hun opdracht teruggeven met een
aangetekend schrijven aan het Bestuursorgaan.
§ 4 Het Bestuursorgaan kan te allen tijde de opdracht intrekken met een aangetekend
schrijven aan de betrokken persoon of personen.
ARTIKEL 23 INTERN REGLEMENT
§ 1 Het Bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig oordeelt. Dergelijk Intern Reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten.
§ 2 Indien het Bestuursorgaan het Intern Reglement wijzigt is ze verplicht dit op de agenda en in de verslagen van het Bestuursorgaan op te nemen. De statuten bevatten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het Intern Reglement. Het bestuursorgaan kan deze
verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken, mits minstens de helft van de
bestuurders aanwezig is en een gewone meerderheid hiervan akkoord gaat met de wijziging.
ARTIKEL 24 BEKENDMAKINGSVEREISTEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De benoeming van de leden van het Bestuursorgaan en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van het uittreksel in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.
V.M.L. vzw 12 RPR: GENT
Felix Vervennestraat 20 Ondernemingsnummer: 0418.092.665
8560 Wevelgem
ARTIKEL 25 VERGADERINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN
§ 1 Het Bestuursorgaan vergadert na oproeping van de voorzitter of secretaris zo vaak als het belang van de vzw het vereist. De oproeping bevat datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuur, evenals de agenda.
§ 2 De oproeping gebeurt per brief of e-mail, minimum 7 dagen voor de vergadering.
ARTIKEL 26 AANWEZIGHEIDSQUORUM EN STEMMING DOOR HET
BESTUURSORGAAN

Het Bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten mits de helft van de bestuurders
aanwezig zijn.
ARTIKEL 27 TEGENSTRIJDIG BELANG
§ 1 Wanneer het Bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder haar bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders voor het Bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang wordt opgenomen in het verslag van de vergadering van het Bestuursorgaan die de
beslissing moet nemen. Het is het Bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
§ 2 De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming hierover. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering deze beslissing of verrichting goedkeurt, zal het Bestuursorgaan ze uitvoeren.
§ 3 De geconflicteerde bestuurders tellen mee in het bepalen van het aanwezigheidsquorum.
§ 4 Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het Bestuursorgaan
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden
tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
ARTIKEL 28 VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
§ 1 Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het Bestuursorgaan. Deze verslagen
worden bewaard op de zetel van de vzw.
§ 2 Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de verslagen.
V.M.L. vzw 13 RPR: GENT
Felix Vervennestraat 20 Ondernemingsnummer: 0418.092.665
8560 Wevelgem
§ 3 De verslagen van de vergaderingen van het Bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
TITEL VI AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS
ARTIKEL 29 AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

De bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw werkelijke
bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.
Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de
beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.
Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun
aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal
Bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt
opgenomen in de verslagen.
Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikel XX.225 en XX.227 van het Wetboek van Economisch Recht is beperkt tot de in artikel 2:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgenomen bedragen.
TITEL VII BOEKHOUDING
ARTIKEL 30 BOEKJAAR - KWIJTING

§ 1 Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
§ 2 Elk jaar moet het Bestuursorgaan aan de Algemene Vergadering rekenschap geven over
haar beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. Het Bestuursorgaan stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten
laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering.
§ 3 De Algemene Vergadering spreekt zich vervolgens uit over de kwijting aan de
bestuurders. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de
V.M.L. vzw 14 RPR: GENT
Felix Vervennestraat 20 Ondernemingsnummer: 0418.092.665
8560 Wevelgem
vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en wat de extra-statutaire of met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
§ 4 De controle van de financiële toestand, van de jaarrekeningen en, vanuit het oogpunt van de vzw-wetgeving en de statuten, van de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening wordt opgedragen aan één of twee rekeningcontroleurs die worden benoemd
door de Algemene Vergadering.
§ 5 De rekeningcontroleurs worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
§ 6 De rekeningcontroleurs hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van
controle van alle verrichtingen van de vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de verslagen en in het algemeen van alle geschriften van de
vereniging.
§ 7 Een rekeningcontroleur kan te allen tijde ontslag nemen met een schrijven aan het
Bestuursorgaan.
TITEL VIII ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 31 ONTBINDING

§ 1 De vzw kan op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontbonden.
De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de
ontbinding van de vzw, voorgelegd door het Bestuursorgaan of door minstens 1/5e van de
leden. Om op een geldige manier te beraadslagen en beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5e van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Indien het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars waarvan zij de opdracht omschrijft.
§ 2 Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij ‘vzw in vereffening’ is
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
§ 3 Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder voorwaarden
bepaald in artikel 2:116 haar zetel verplaatsen.
V.M.L. vzw 15 RPR: GENT
Felix Vervennestraat 20 Ondernemingsnummer: 0418.092.665
8560 Wevelgem
ARTIKEL 32 BESTEMMING VAN HET VERMOGEN
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging zal het netto actief overgemaakt worden aan een vereniging met gelijkaardige doelstellingen, gekozen door de Algemene Vergadering die tot de ontbinding beslist heeft of, bij onmogelijkheid, door de vereffenaar aangesteld door de Algemene Vergadering.
ARTIKEL 33 BEKENDMAKINGSVEREISTEN
Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en haar
uitvoeringsbesluiten.
TITEL IX SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 34 SLOT

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten zijn de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing.

De laatste versie van de statuten van de VML vzw voor download

Statuten

Deze website maakt gebruik van cookies De website van VML vzw gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten