Intern reglement

Intern reglement

Intern reglement versie november 2023.

Vereniging voor Modelluchtvaartsport v.z.w.

Dit reglement van inwendige orde is een aanvulling op de statuten van de vereniging welke werden goedgekeurd door de Algemene vergadering en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad.

HOOFDSTUK I: BETREFFENDE DE LEDEN
1. De effectieve leden ten persoonlijke titel en de effectieve leden bestuurders.
2. De effectieve leden clubs.
3. De toegetreden leden.
4. De toegetreden leden clubs.
5. Verplichtingen van de effectieve en toegetreden leden clubs.
6. De verzekering.
7. Aansluitingsprocedure voor clubs.
8. De rechten van de aangesloten clubs.
9. De plichten van de aangesloten clubs.

HOOFDSTUK II: BETREFFENDE DE STRUCTUUR.
1. Het Bestuursorgaan.
2. De erkende sporttakken.
3. De sportsecties.
4. De voorafgaande sportvergadering.
5. Sportklachten.
6. De sportcommissie.
7. Het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar.
8. De minimumleeftijd voor het besturen van een telegeleid modelvliegtuig of een
multicopter of een modelhelikopter.

HOOFDSTUK III: BETREFFENDE DE FUNCTIES.
1. De voorzitter.
2. De ondervoorzitter.
3. De secretaris.
4. De penningmeester.
5. De algemene sportdirecteur V.M.L.
6. De technisch coördinator.
7. De sportdirecteur van de sportsectie.
8. De gespecialiseerde sportcommissaris.
9. De medewerkers van het Bestuursorgaan.
10. Webmaster.
11. Jeugdwerking.
12. Hoofd examinator.
13. Public Relations.HOOFDSTUK IV: BETREFFENDE DE ADMINISTRATIEVE EN DEONTOLOGISCHE STRUCTUUR
1. De eerbiediging van het intern reglement.
2. De deontologische code inzake de mensenhandel.
3. Gewettigd verblijf voor personen zonder Belgische nationaliteit.
4. De medisch verantwoorde sportbeoefening.
5. De principes en de regels van de democratie.
6. Het Europees verdrag van de rechten van de mens.
7. Het internationaal verdrag betreffende de rechten van het kind.
8. Disciplinaire procedures betreffende dopingpraktijken.
9. Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)
10. API.
11. Portretrecht.


HOOFDSTUK I: BETREFFENDE DE LEDEN

1. De effectieve leden ten persoonlijke titel en de effectieve leden bestuurders.

De effectieve leden ten persoonlijke titel nemen deel aan het bestuur van de V.M.L. en genieten van alle maatschappelijke rechten van de vzw.
De effectieve leden bestuurders houden zich bezig met het dagelijks bestuur van de V.M.L. en genieten van alle maatschappelijke rechten van de vzw.

2. De effectieve leden clubs.

Deze clubs hebben dezelfde rechten en plichten als de effectieve leden ten persoonlijke titel.
Zij zijn vertegenwoordigd in de V.M.L. a rato van 1 stem.
De effectieve leden- clubs moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
- een rechtspersoonlijkheid bezitten
- voldoen aan de aansluitingsprocedure van de V.M.L.

3. De toegetreden leden.

Deze leden zijn lid van de V.M.L. langs een aangesloten effectieve/toegetreden club. Zij genieten van de mogelijkheden die de V.M.L biedt via de club waarbij zij aangesloten zijn.
Deze leden genieten van de bedrijvigheid van de vereniging maar niet ten volle van de rechten van de effectieve leden.

4. De toegetreden leden clubs.

Deze clubs hebben een schriftelijke aanvraag tot lidmaatschap ingediend bij het Bestuursorgaan.
Tot aan de eerstkomende algemene vergadering waarop zij kunnen aanvaard worden als effectief lid club bezitten zij dezelfde rechten als de toegetreden leden.


5. Verplichtingen van de effectieve en toegetreden leden clubs.

De effectieve en toegetreden leden clubs zijn ertoe gehouden om al de bij hen aangesloten sportbeoefenaars bij de V.M.L. aan te sluiten.
Sportbeoefenaars hebben het recht lid te zijn van verschillende clubs, zij sluiten aan bij V.M.L. via één club naar hun keuze. Het lidgeld voor V.M.L zal door deze club worden betaald. Een club heeft niet het recht om lidgeld voor V.M.L. te vragen aan een toegetreden lid wanneer deze reeds een lidkaart V.M.L. verkregen heeft via een andere club.

6. De verzekering.

Alle houders van een V.M.L.-lidkaart genieten van een verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid", een ongevallenverzekering onderschreven door de V.M.L. op voorwaarde dat de activiteiten gebeuren in omstandigheden die in overeenstemming zijn met de bepalingen van de verzekeringspolis.

7. Aansluitingsprocedure voor clubs.

Om aan te sluiten en om de bij hen aangesloten sportbeoefenaars bij de V.M.L. te laten aansluiten dient de desbetreffende club bij het Bestuursorgaan schriftelijk een aanvraag in te dienen. Deze club is gehouden alle verdere door het Bestuursorgaan gevraagde informatie ter beschikking te stellen door gebruik te maken van de daarvoor beschikbaar gestelde documenten. Op basis van deze inlichtingen zal de Algemene vergadering beslissen over de toetreding.

8. De rechten van de aangesloten clubs.

De effectieve en toegetreden leden clubs hebben het recht om een vertegenwoordiging te sturen naar iedere Algemene vergadering van de V.M.L. en dit volgens de statuten of het intern reglement.

Ze hebben het recht om nationale/internationale wedstrijden in te richten na goedkeuring door de daartoe bevoegde sportautoriteit.
Zij zullen een vertegenwoordiging afvaardigen naar de vergaderingen bijeengeroepen door de sportautoriteiten voor zover dat de sporttak in hun club wordt beoefend.

9. De plichten van de aangesloten clubs

Zij verplichten hun leden tot de strikte naleving van de vigerende wetgeving ter zake.
Zij zullen hun leden aanmoedigen tot deelname aan de door de V.M.L. erkende wedstrijden.

De clubs staan in voor het ter beschikking stellen van helpers die nodig zijn bij de realisatie van de sportactiviteiten die ze inrichten.

Tijdens de activiteiten in een club is er steeds iemand aanwezig op het terrein die kan waarschuwen mocht er zich een bemand toestel in de buurt bevinden en een gevaar betekenen voor zichzelf en het modelluchtvaarttoestel.

Hiervoor wordt een app. ter beschikking gesteld.


HOOFDSTUK II: BETREFFENDE DE STRUCTUUR.

1. Het Bestuursorgaan.

De samenstelling, de werking alsook de bevoegdheden van het Bestuursorgaan zijn door de statuten bepaald.
In aanvulling van de artikelen opgenomen in de statuten zijn de volgende punten van toepassing.
De taak van verslaggever wordt toegewezen aan de secretaris of een bestuurslid. Het Bestuursorgaan vergadert op uitnodiging van de voorzitter of op verzoek van twee bestuurders.
De uitnodigingen worden verstuurd door de voorzitter.
Het Bestuursorgaan mag iedere persoon waarvan het de aanwezigheid noodzakelijk acht, uitnodigen.
Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig is.
Iedere vergadering keurt het verslag van de vorige vergadering goed, ze behandelt de binnengekomen briefwisseling en gaat over tot de dagorde zoals deze voorkomt op de uitnodiging. De verslagen van het Bestuursorgaan worden bewaard in een register. Het Bestuursorgaan zal in principe enkel briefwisseling of email voeren met de voorzitter en/of de secretaris van de effectieve of toegetreden leden clubs. Deze moeten dan op hun beurt instaan voor de verdere verspreiding bij hun aangesloten sportbeoefenaars.
De leden van het Bestuursorgaan hebben het recht om afzonderlijk of samen iedere vergadering die gehouden wordt in het kader van de activiteiten van de V.M.L., op administratief of sportief vlak, bij te wonen. Tenzij anders bepaald zullen zij deze vergadering bijwonen als waarnemer.

2. De erkende sporttakken.

Deze moeten in overeenstemming zijn met de huidige indeling vastgesteld door de F.A.I. Derhalve worden volgende sporttakken erkend:

Categorie F1: vrije vlucht
Categorie F2: rondvlucht - lijnbesturing
Categorie F3: radio bestuurde modellen
Categorie F4: schaalmodellen
Categorie F5: elektromodellen
Categorie F6: promotieklasse radio bestuurde modellen
Categorie F7: warme luchtballonnen
Categorie SM: andere modellen


3. De sportsecties.

Sportsecties bevorderen en organiseren de Modelluchtvaartsport binnen hun bevoegdheidsdomein.
Dit gebeurt zowel binnen als buiten wedstrijd verband.
De samenwerking met de A.A.M. behoort tot deze opdracht en gebeurt via het overkoepelend orgaan B.M.L.

Binnen iedere tak, die door het Bestuursorgaan erkend is, worden sportsecties opgericht. Eventueel kunnen er verschillende takken samen in een enkele sectie beoefend worden.

In ieder sectie is er een technisch coördinator, een sportdirecteur van beide vleugels, de werkende juryleden, de betrokken piloten en één afgevaardigde per club waarin de activiteiten van de betreffende sectie wordt beoefend.

Iedere sectie zal alle maatregelen nemen tot de verwezenlijking van het hierboven vermelde doel. Ze zullen ieder jaar voor 15 oktober hun programma en budget voor het komende sportseizoen ter coördinatie indienen bij de algemene sportdirecteur die het aan het Bestuursorgaan zal voorleggen.

Bij het ontbreken van budgetvoorstellen zal het Bestuursorgaan ervan uitgaan dat de onkosten voor betreffende sectie te verwaarlozen zijn.

De sectievergaderingen zullen voorgezeten en samengeroepen worden door de sportdirecteur van de sectie.
Van elke sectievergadering zal een verslag gemaakt worden waarvan er een kopij naar de secretaris-generaal van de V.M.L. en de algemene sportdirecteur gestuurd wordt.

Soorten sportsecties.

In de categorie F1 vrije vlucht

F1A – GLIDERS
F1B – MODEL AIRCRAFT WITH EXTENSIBLE MOTORS « WAKEFIELD »
F1C – POWER MODEL AIRCRAFT
F1D – INDOOR MODEL AIRCRAFT
F1E – GLIDERS WITH AUTOMATIC STEERING
F1G – MODEL AIRCRAFT WITH EXTENSIBLE MOTORS « COUPE D’HIVER » (Provisional)
F1H – GLIDERS (Provisional)
F1J – POWER MODEL AIRCRAFT (Provisional)
F1K – MODEL AIRCRAFT WITH CO2ENGINES (Provisional)
F1L – INDOOR EZB MODEL AIRCRAFT (Provisional)
F1M – INDOOR MODEL AIRCRAFT (Provisional)
F1N – INDOOR HAND LAUNCH GLIDERS (Provisional)
F1P – POWER MODEL AIRCRAFT (Provisional)
F1Q – ELECTRIC POWER MODEL AIRCRAFT (Provisional)

In de categorie F2 rondvlucht lijnbesturing

F2A - SPEED MODEL AIRCRAFT
F2B - AEROBATIC MODEL AIRCRAFT
F2C - TEAM RACING MODEL AIRCRAFT
F2D - COMBAT MODEL AIRCRAFT

In de categorie F3 radio bestuurde modellen

F3A - RC AEROBATICS
F3B – RC MULTI-TASK GLIDERS
F3C – RC HELICOPTERS
F3D – RC PYLON RACING MODEL AIRCRAFT
F3J – RC THERMAL DURATION GLIDERS
F3K – RC HAND LAUNCH GLIDERS
F3F – RC SLOPE SOARING (Provisional)
F3H – RC SOARING CROSS COUNTRY (Provisional)
F3Q – RC AERO-TOW GLIDERS (Provisional)
F3M – Stuntvliegen – 3 meter
F3N – 3D Heli
F3P – Indoor stuntvliegen
F3R - Pylonracing

In de categorie F4 schaalmodellen

F4A - FREE FLIGHT POWER SCALE MODELS (Provisional)
F4B - CONTROL LINE SCALE MODELS
F4C - RADIO CONTROL SCALE MODELS
F4D - INDOOR FREE FLIGHT SCALE MODELS RUBBER POWERED (Provisional)
F4E - INDOOR FREE FLIGHT SCALE MODELS CO² POWERED (Provisional)
F4F - PEANUT FREE FLIGHT SCALE MODELS (Provisional)
F4G – LARGE SCALE RADIO CONTROL MODELS (Provisional)
F4H – STAND-OFF SCALE RADIO CONTROL MODELS (Provisional)

In de categorie F5 radiobestuurde elektromodellen

F5A - ELECTRIC AEROBATICS
F5B - ELECTRIC MOTOR GLIDER
F5C - ELECTRIC HELICOPTERS
F5D - ELECTRIC PYLON
F5E - ELECTRIC SOLAR MODEL AIRCRAFT (Provisional)
F5F - ELECTRIC 4 CELL MOTOR GLIDERS (Provisional)
F5G - ELECTRIC BIG GLIDERS (Provisional)
F5J – ELECTRIC MOTOR GLIDER - duurIn de categorie F6 promotieklasse radiobestuurde modellen

F6A – ARTISTIC AEROBATICS
F6B – AEROMUSICALS
F6D – HAND THROWN GLIDERS


In de categorie F7 aerostats

F7A - HOT AIR BALLOONS

In de categorie drones.
F9U – drone racing - FPV
In de categorie SM space models

S1 - ALTITUDE
S2 - PAYLOAD
S3 - PARACHUTE DURATION
S4 - BOOST/GLIDE DURATION
S5 - SCALE ALTITUDE
S6 - STREAMER DURATION
S7 - SCALE
S8 - ROCKET GLIDER DURATION
S9 - GYROCOPTER DURATION
S10 - FLEX-WING DURATION

4. De voorafgaande sportvergadering.

Ieder jaar kan er voor de Algemene vergadering van de V.M.L. en voor de Algemene sportvergadering die gehouden wordt in de schoot van de B.M.L. een vergadering door de algemene sportdirecteur bijeengeroepen worden.

Op deze vergadering worden alle bij de V.M.L. aangesloten clubs, het Bestuursorgaan van de V.M.L., de sportdirecteurs en de medewerkers van het Bestuursorgaan van de V.M.L. uitgenodigd.

Het doel van deze vergadering is een sportprogramma voor het volgend seizoen op te stellen, dit te toetsen aan het budget dat aan de algemene vergadering zal voorgesteld worden alsook een standpunt in te nemen op de algemene sportvergadering van de B.M.L.

5. Sportklachten.

Iedere deelnemer aan een wedstrijd, of zijn afgevaardigde, kan een sportklacht indienen wanneer hij/zij niet akkoord gaat met het verloop van een wedstrijd. Dit gebeurt in eerste instantie schriftelijk bij de sportdirecteur samen met de betaling van een borgsom bepaald door F.A.I.
Na de wedstrijd, binnen de 15 dagen bij de sportcommissie van de B.M.L. schriftelijk en vergezeld van een borgsom bepaald door F.A.I.
In laatste instantie bij de sportcommissie van de K.B.A.C. via de B.M.L. schriftelijk en vergezeld van een borgsom bepaald door F.A.I.
Tegen de genomen beslissing kan beroep worden aangetekend bij de F.A.I.
De wedstrijdjury kan rechtstreeks een klacht indienen bij de sportcommissie B.M.L. of K.B.A.C.
De definitieve beslissing moet schriftelijk aan de betrokkene en het Bestuursorgaan van de V.M.L. betekend worden.
De indiener van een klacht krijgt alle borgsommen terug in het geval dat hij/zij in het gelijk wordt gesteld.

6. De Sportcommissie.

De sportcommissie bestaat uit:

De technische coördinatoren van de secties.
De algemene sportdirecteurs.
De sportdirecteurs van de secties.
De afgevaardigde van de K.B.A.C. bij de C.I.A.M. en zijn plaatsvervanger.
De sportcommissarissen, gespecialiseerd in Modelluchtvaart, erkend door de K.B.A.C. De beheerders, de algemene secretaris en de penningmeester, van rechtswege in functie als waarnemers.

De beslissingen in de SC worden bij enkelvoudige meerderheid van de aanwezigen genomen. De SC wordt regelmatig bijeengeroepen, naargelang de noodzaak voor de sportactiviteiten en dit zelfs voor en na het sportseizoen.

7. Het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaars.

De V.M.L. zal de Vlaamse wetgeving inzake de niet-professionele sportbeoefenaar volgen. Alle effectieve leden clubs zijn verplicht het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet professionele sportbeoefenaar te volgen. Indien ze dit niet doen, worden ze van rechtswege uitgesloten.

8. Bepaling omtrent de minimumleeftijd voor het besturen van een telegeleid modelvliegtuig, multicopter of modelhelicopter.

Voor het besturen van een telegeleid modelvliegtuig, een multicopter of een modelhelicopter en voor een lidmaatschap bij V.M.L. geldt een minimumleeftijd van 7 jaar. Tot de leeftijd van 14 jaar dient men bij het uitoefenen van modelluchtvaartactiviteiten steeds vergezeld te zijn van één van de ouders, voogd, of hun afgevaardigde.HOOFDSTUK III: DE FUNCTIES.

1. De voorzitter.

De voorzitter vertegenwoordigt de V.M.L. op alle officiële bijeenkomsten. Hij/zij staat in voor de coördinatie van de taakverdelingen tussen de bestuurders en zit de Algemene vergadering en de vergaderingen van het Bestuursorgaan voor.
Hij/zij stelt de dagorde op voor iedere vergadering en maakt ze op tijd over aan de leden van het Bestuursorgaan.
Hij/zij is houder van de maatschappelijke handtekening van het bestuur. Hij/zij is verkozen uit de bestuurders.

2. De ondervoorzitter.

De ondervoorzitter vervangt de voorzitter wanneer deze niet beschikbaar is. De ondervoorzitter heeft dan alle bevoegdheden van de voorzitter. Hij/zij wordt verkozen uit de bestuurders.

3. De secretaris.

De secretaris doet de administratieve taken van de V.M.L. Hij/zij kan al dan niet behoren tot het Bestuursorgaan.

4. De penningmeester.

De penningmeester houdt een volgens de vzw-wetgeving voorgeschreven boekhouding bij. Hij/zij houdt alle bank- en kas staten bij en is houder van de handtekening voor alle lopende verrichtingen. Hij/zij voert betalingen uit op verzoek van het Bestuursorgaan, de voorzitter of de secretaris.
Hij/zij kan al dan niet behoren tot de verkozen bestuurders.

5. De algemene sportdirecteur V.M.L.

De algemene sportdirecteur wordt benoemd door het Bestuursorgaan.
Hij/zij staat in voor het dagelijks bestuur van het sportgebeuren en moet hiervan regelmatig verslag uitbrengen bij het Bestuursorgaan.
Hij/zij kan aan de sportdirecteurs van de verschillende secties opdrachten geven die bij het verwezenlijken van de sportactiviteiten dienstig zijn.

Hij/zij zal:

Tijdens het sportseizoen van maart tot oktober de uitslagen en verslagen van de wedstrijden bijhouden.
Eind oktober de verplaatsingskosten en andere kosten die gemaakt zijn opsturen naar de penningmeester.
In oktober volgende gegevens verzamelen:
- de inventaris opmaken van het sportmateriaal en de staat waarin het verkeert vermelden in een verslag.
- voor het volgend seizoen de verplaatsingsonkosten van de piloten naar de kampioenschappen inschatten.

Begin november de Raad van Bestuur in kennis stellen van:
- de verplaatsingsonkosten van de juryleden van het voorbije seizoen.
- de voorstellen opmaken voor aankoop van nieuw materiaal voor volgend seizoen.
- de gemaakte verplaatsingskosten naar kampioenschappen (jury + piloten).
- Indien nodig, ten laatste begin november de sportdirecteurs samenroepen op een vergaderingen ten einde alle noodzakelijke afspraken te maken voor het volgend sportseizoen en de komende Algemene sportvergadering.

6. De technisch coördinator.

Iedere technische coördinator beheert de activiteiten van zijn sectie in volle onafhankelijkheid ten opzichte van de andere secties en in overeenstemming met de plannen vastgelegd in een voltallige vergadering van de sectie. Deze plannen zullen door het Bestuursorgaan van de B.M.L. moeten goedgekeurd worden. Hij/zij wordt belast met de algemene administratie van zijn sectie. Hij/zij stuurt kopij van alle vergaderingsverslagen aan de voorzitter van de sportcommissie, de algemene sportdirecteur V.M.L. zoals aan alle leden van de sectie en de secretaris-generaal.
Hij/zij zorgt voor het bijhouden van de reglementen en sportcodes van zijn categorie. Voor iedere wedstrijd van zijn sectie, vergewist hij/zij zich dat al de nodige schikkingen getroffen worden, zowel door de club als door de aangeduide officiële, om een goed verloop van de wedstrijd toe te laten.
Hij/zij houdt de rangschikking bij van de piloten van zijn sectie, zo dat hij/zij op het einde van het seizoen de rangschikking van het Belgisch kampioenschap kan opmaken. Binnen de twee weken na een wedstrijd stuurt hij/zij naar de voorzitters van de sportcommissies van de B.M.L. van de V.M.L. en van de A.A.M. zowel de rangschikking als het verslag van de wedstrijd en dit op het gepaste formulier.
Hij/zij geeft alle nodige informatie door aan zijn communicatieverantwoordelijke, om de publicatie ervan te verwezenlijken.
Hij/zij zal aan het Bestuursorgaan van de B.M.L. de kandidatuur van de geselecteerde piloten voor de deelneming aan een Europese of Wereldkampioenschap ter goedkeuring voorleggen.
Hij/zij zal jaarlijks een kandidaat voorstellen om als lid van de subcommissie van de C.I.A.M. te fungeren.
Gedurende het sportjaar, brengt hij/zij alle voorstellen of opmerkingen samen die in verband zijn met de F.A.I. Sportcode, sectie 4. Deze opmerkingen zullen na overleg in de sectie, schriftelijk en ten gepaste tijd aan de sportcommissie van de B.M.L. overhandigd worden.

7. De sportdirecteur van de sportsectie.

De sportdirecteur is verantwoordelijk voor de controle van de wedstrijden die in hun sectie op nationaal vlak plaats vinden en op de jaarlijkse sportkalender voorkomen. Deze verantwoordelijkheid valt ten laste van de ene of de andere sportdirecteur, naargelang de regio waartoe de organiserende club behoort. Wanneer een sportdirecteur een wedstrijd in zijn regio niet kan bijwonen moet hij/zij, na overleg met zijn technische coördinator, zich doen vervangen, ofwel door zijn collega van de andere regio, of zo nodig door een bevoegde sportcommissaris.

Een wedstrijd kan niet doorgaan zonder sportdirecteur, of aangeduide sportcommissaris.

De sportdirecteurs zijn gelijkgesteld met de functie van jury, samen met de eventuele sportcommissarissen om in eerste instantie over alle sportkwesties die gedurende een wedstrijd kunnen voorkomen, en niet door de wedstrijdleider konden geklaard worden, te beslissen.

De sportklachten moeten in eerst instantie ingediend worden bij de sportdirecteur. Hij/zij zal, op basis van de F.A.I.-sportcode of zo nodig op basis van bestaande reglementen voor deze categorie, voor een oplossing zorgen.

Wanneer een sportklacht ingediend wordt zal de sportdirecteur of de sportcommissaris in functie een dossier openen, welke naast het origineel van de klacht de borgsom zal bevatten.

Hij/zij zal in het dossier alle nodige stukken, alle getuigenissen of verklaringen van juryleden, tijdwaarnemers of andere officiëlen toevoegen en doorgeven aan de voorzitter van de sportcommissie.

Dit dossier zal bij de sportcommissie bewaard worden voor latere inzage, bv. wanneer er in beroep gegaan wordt.

De sportdirecteurs zullen zorgen dat voldoende juryleden en tijdnemers aanwezig zijn voor iedere wedstrijd en dat ze op de hoogte zijn van de reglementen en van hun taken.

De sportdirecteur zal dadelijk na de wedstrijd aan de technische coördinator van zijn sectie alle nodige informaties doorgeven om het verslag van de wedstrijd te kunnen maken. Hij/zij zal onder andere expliciet melding maken wanneer er een sportklacht werd neergelegd en de ter zake genomen beslissing.

Naargelang, en in functie van de beslissingen van de sectie mag de sportdirecteur eventueel zelf de leiding van de wedstrijd nemen, zodoende vervangt hij/zij de wedstrijdleider.

De sportdirecteurs zijn verantwoordelijk voor het degelijk beheer en onderhoud van het aan hun sectie toegekend sportmateriaal.

Het is wenselijk dat de sportdirecteurs het examen van sportcommissaris zouden afleggen bij de K.B.A.C.8. De gespecialiseerde sportcommissaris in Modelluchtvaart.

De gespecialiseerde sportcommissaris is geslaagd voor het examen betreffende de sportcode en de sportcode n°4 betreffende de Modelluchtvaartsport en is erkend door de K.B.A.C. De gespecialiseerde sportcommissaris vervangt de sportdirecteur wanneer deze belet is.
Hij/zij behandelt de sportklachten die niet in de sportsecties kunnen behandeld worden. Hij/zij controleert alle recordpogingen die in de sportsectie plaatsgrijpen.

9. De medewerkers van het Bestuursorgaan.

Ieder sportbeoefenaar, houder van een V.M.L.-lidkaart, kan volgens de statuten of het intern reglement voorgesteld worden om functies op administratief of sportief vlak te bekleden. Iedere benoeming die niet statutair is, moet de goedkeuring van het Bestuursorgaan krijgen.

10. Webmaster.

De webmaster zorgt voor de goede werking van de website. Hij/zij zal ervoor zorgen dat de beschikbare informatie optimaal is. De beschikbare informatie wordt geleverd door de leden van het Bestuursorgaan, de toegetreden leden, overheidsdiensten, enz. …

11. Jeugdwerking.

De sectie jeugdwerking staat in voor het promoten en bijbrengen van de Modelluchtvaartsport bij de jeugd. De jeugdwerking wil educatieve sessies geven in scholen, jeugdhuizen, jeugdclubs, enz. maar ook op diverse sportevenementen.

12. Hoofdexaminator

De hoofdexaminator wordt verkozen door het Bestuursorgaan. Hij zal zijn taken opnemen zoals beschreven onder de bevoegdheden en plichten van de hoofdexaminator op de website.

13. Public Relations.

De sectie public relations staat in voor het promoten van de Modelluchtvaartsport binnen onze maatschappij. Dit gebeurt door het bijwonen van evenementen, het vertegenwoordigen van de VML op buitenlandse meetings, het coördineren van de evenementenagenda, het bijstaan van de sectie jeugdwerking.

HOOFDSTUK IV: DEONTOLOGISCHE CODE

1. De werking van de vereniging zal steeds uitgevoerd worden in overeenstemming met de geldende decreten voor de erkenning en subsidiëring van sportfederaties, het decreet van de niet professionele sportbeoefenaar 24 juli 1996, het decreet inzake gezond en ethisch sporten van 20 december 2013, het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 en de geldende uitvoeringsbesluiten van deze decreten. De statuten en het huishoudelijk reglement bevatten geen bepalingen waardoor de bevordering van de algemene sportbeoefening door de bevolking wordt verhinderd.

2. De vereniging aanvaardt de principes en de regels van de democratie, onderschrijft   het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind.

3. De vereniging zal alle maatregelen nemen om mensenhandel binnen de vzw en bij  de aangesloten leden tegen te gaan door een concrete toepassing van de bestaande wetgeving en zal tevens sanctionerend optreden bij misbruik op basis van een deontologische code ter bestrijding van de mensenhandel.

4. Gewettigd verblijf voor personen zonder Belgische nationaliteit. De aansluiting van sportbeoefenaars die niet over de Belgische nationaliteit beschikken zonder arbeidsovereenkomst kan niet worden geweigerd omwille van een onwettig verblijfstatuut. Dit is strijdig met het non-discriminatiebeginsel en voor minderjarigen met het internationaal kinderrechtenverdrag.
Om competitievervalsing te vermijden kan in bepaalde sporten door de federatie een bewijs van identiteit worden gevraagd. Indien de sporter geen identiteitskaart heeft,  informeert de sportclub bij betrokkene naar de identiteit waaronder hij/zij is ingeschreven op school als het om een minderjarige gaat, of kan aan de sporter een attest van de gemeente gevraagd worden.
Binnen de V.M.L. kan deze identiteitscontrole worden gevraagd bij de deelname aan  nationale kampioenschappen en bij de selectie van kandidaten voor en deelnemers aan Europese en wereldkampioenschappen

5. De medisch verantwoorde sportbeoefening.
De V.M.L. zal de Vlaamse wetgeving inzake de medisch verantwoorde sportbeoefening volgen. Alle effectieve leden- clubs zijn verplicht het decreet van 27.03.1991, inclusief zijn latere amendementen inzake medisch verantwoorde sportbeoefening te volgen. Indien zij dit niet doen, worden zij van rechtswege uitgesloten. De VML zal het decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport strikt naleven. Bij iedere inbreuk zal het Bestuursorgaan van rechtswege stappen ondernemen, wat een uitsluiting tot gevolg kan hebben.

6. De principes en de regels van de democratie
De V.M.L. zal de principes van de democratie volgen. Alle effectieve leden-clubs zijn verplicht dezelfde regels van de democratie te volgen. Indien zij dit niet doen worden zij van rechtswege uitgesloten. De VML zal het decreet betreffende de preventie en de bestrijding naleven.

7. Het Europees verdrag van de rechten van de mens.
De V.M.L. zal het Europees verdrag van de rechten van de mens volgen. Alle effectieve clubs zijn verplicht dezelfde rechten te eerbiedigen. Indien zij dit niet doen worden zij van rechtswege uitgesloten.

8. Het internationaal verdrag betreffende de rechten van het kind. De V.M.L. zal het internationaal verdrag betreffende de rechten van het kind volgen. Alle effectieve leden- clubs zijn verplicht hetzelfde internationaal verdrag te volgen. Indien zij dit niet doen worden zij van rechtswege uitgesloten.

9. Disciplinaire procedures betreffende dopingpraktijken.
Voor disciplinaire procedures betreffende dopingpraktijken gepleegd door elitesporters heeft de Vlaamse Cluster van Luchtsporten vzw, waarvan de Vereniging voor Modelluchtvaartsport vzw deel uitmaakt, een lastgevingovereenkomst ondertekent met de vzw Vlaams Doping Tribunaal, dat een gezamenlijk disciplinair orgaan, met name de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters, inricht. Deze disciplinaire commissie zal voor de organisatie van de disciplinaire procedures betreffende dopingpraktijken gepleegd door elitesporters die onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging voor Modelluchtvaartsport vzw vallen, in overeenstemming met het decreet MVS dd. 13 juli 2007.

10. Aanspreekpunt Integriteit. (API)
Een aanspreekpunt integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke of seksuele integriteit.
Een aanspreekpersoon integriteit (API) draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende  aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat er ook los van incidenten, gereflecteerd wordt over bestaande praktijken, dat mogelijke risicofactoren in kaart zijn gebracht en dat er initiatieven genomen worden voor een gezonder en veiliger sportklimaat. De aanspreekpersoon wordt verkozen onder de leden.

11. Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)
Met het lidmaatschap bij de VML gaat men akkoord met onze privacy voorstelling, verwoord bij de publicatie “privacyverklaring” op onze website. De VML houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) verwoord op de website.
De persoonlijke gegevens van de leden, alsook de persoonlijke gegevens van personen die belast zijn met een administratieve of sportieve functie, worden uitsluitend gebruikt teneinde het functioneren van de vereniging te vrijwaren. De gegevens zullen nooit, zonder toestemming, worden doorgestuurd aan een derde partij voor commerciële doeleinden. De VML doet er alles aan om deze gegevens met de nodige voorzichtigheid en op een verantwoordelijke en veilige manier te hanteren.

12. Portretrecht.
Het portretrecht is een bijzondere beperking van het auteursrecht en vloeit voort uit de wet op de privacy. Het geeft geportretteerde personen, onder bepaalde voorwaarden, het recht zich te verzetten tegen de publicatie van hun portret. De fotograaf heeft het auteursrecht op de door hem gemaakte foto van een persoon, maar mag deze foto niet in alle gevallen publiceren.
Voordat een foto van iemand wordt genomen, wordt hem of haar de toestemming gevraagd en wordt uitgelegd waarvoor deze foto of foto’s zullen worden gebruikt. Wie het portretrecht schendt en foto’s zonder toestemming publiceert waardoor de privacy van de geportretteerde geschonden wordt, kan aansprakelijk gesteld worden om een schadevergoeding te betalen.Deze website maakt gebruik van cookies De website van VML vzw gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten