Privacyverklaring - GDPR

 1. Algemeen

  De Vereniging voor Modelluchtvaartsport vzw, de VML, hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

   

  In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De VML houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

   

  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

   

  • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

  Je persoonsgegevens worden door de VML verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

   

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de VML, de BML (uitvoering overeenkomst)
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
  • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

    

 2. Welke gegevens verwerken we ?

  Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

  • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 3. Wie verwerkt de gegevens ?

  De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

   

  Als VML zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

   

  VML vzw

  Zetel:  Felix Vervennestraat 20, 8560 Wevelgem

  Emailadres: hugo.verlinde@flytovml.be

  Telefoon: 0495/308318

 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • E-mail
 • GSM of telefoonnummer
 • Adres
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Bestuursleden van de vereniging
 • Secretaris-generaal van de vereniging.
 1. Verstrekking aan derden

  De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

   

  Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker)

  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

    

   Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

    

   Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

    

   Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

    

   Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

    

   Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.                                                                                                                            

 2. Minderjarigen

  Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 1. Bewaartermijn

  De VML  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De VML verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 15 jaar.

   

  Beveiliging van de gegevens

  Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

   

  • Alle personen die namens de VML van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 2. Je rechten omtrent je gegevens

  Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

   

  Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

   

  Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

 1. Klachten

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

   

  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

  Drukpersstraat 35

  1000 Brussel

  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 1. 10.Wijziging privacyverklaring
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

De VML kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 18 maart 2019.

Deze website maakt gebruik van cookies De website van VML vzw gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten